Elke 2 weken op donderdagavond houdt de gemeenteraad een politieke avond. Een politieke avond start om 19:00 uur en eindigt uiterlijk om 23:00 uur. Tijdens een politieke avond is er plek voor een vragenhalfuur of inloopuur, beeldvormende en oordeelsvormende sessies en een besluitvormende raadsvergadering. Hieronder vindt u nadere uitleg over deze onderdelen. 

In de agenda ziet u wanneer de politieke avonden plaatsvinden en te zijner tijd ook de onderwerpen die tijdens de politieke avond aan bod komen.

Agenda

Vragenhalfuur of inloopuur (19:00 uur)

In het vragenhalfuur kunnen de raadsleden vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders. Raadsleden moeten hun vragen een dag van te voren aanleveren bij de griffie. Andere raadsleden zijn hierdoor op de hoogte van welke vragen er die avond aan bod komen. Ook de ambtenaren en portefeuillehouders kunnen zich zo voorbereiden op de vragen. Het vragenhalfuur vindt twee keer per zes weken plaats. Enkel raadsleden en burgerleden kunnen deelnemen aan het vragenhalfuurtje. 

Het inloopuur geeft inwoners de ruimte om in gesprek te gaan met raadsleden over allerhande zaken. Normaliter vindt het inloopuur één keer per zes weken plaats. Wegens de coronamaatregelen kan het inloopuur momenteel niet gefaciliteerd worden. 
 

Beeldvormende en oordeelsvormende sessies (19:30 tot 20:15 en 20:30 tot 21:15 uur)

In de beeldvormende en oordeelsvormende sessies worden verschillende onderwerpen besproken. Een sessie duurt minimaal 15 minuten of een veelvoud daarvan met een maximum van 45 minuten. De sessies en onderwerpen worden ingedeeld door een agendacommissie. 

Onderwerpen kunnen op twee manieren besproken worden:

 

  • Beeldvormend

De raad vormt zich een beeld over een conceptvoorstel of startnotitie van het college. Het is in de fase van beeldvorming belangrijk om zo veel mogelijk informatie uit te wisselen. Raadsleden, inwoners en andere belanghebbenden kunnen vragen stellen aan het college en aan elkaar. De uitkomst van een beeldvormende sessie is de basis voor een oordeelsvormende sessie en leidt uiteindelijk tot een raadsvoorstel.

 

  • Oordeelsvormend

Raadsleden denken hardop na over belangen, afwegingen en voor- en nadelen rondom een raadsvoorstel. Als aan het einde van de sessie wordt geconcludeerd dat de oordeelsvorming is afgerond, gaat het onderwerp door naar de raadsvergadering voor besluitvorming.

Mee praten of inspreken tijdens de sessies

De politieke avond biedt inwoners en belanghebbenden de mogelijkheid om hun mening te laten horen aan de gemeenteraad. Dan kan op twee manieren, namelijk:

 

  • Mee praten tijdens een beeldvormende sessie

Tijdens een beeldvormende sessie kunt u deelnemen aan het gesprek tussen de raadsleden, het college en andere belanghebbenden. Er is ruimte om vragen te stellen en uw mening naar voren te brengen. Raadsleden zullen vervolgens in de oordeels- en besluitvormende sessie een weging moeten maken van hetgeen in de beeldvormende fase is ingebracht.

 

  • Inspreken tijdens een oordeelsvormende sessie

Tijdens een oordeelsvormende sessie kunt u gebruik maken van het spreekrecht. U krijgt dan bij aanvang van de sessie maximaal 5 minuten het woord om uw visie op het onderwerp mee te geven. 

 

Aanmelden om mee te praten of in te spreken doet u door minimaal 24 uur voorafgaand aan de politieke avond een mail te sturen aan onze griffie via griffie@sonenbreugel.nl

Daarnaast is het ook mogelijk om uw bijdrage voor een oordeelsvormende sessie schriftelijk met de raad te delen. De griffie voegt uw bijdrage dan toe aan de vergaderstukken en de raadsleden kunnen hier voor aanvang van de vergadering kennis van nemen. U kunt uw bijdrage inleveren door minimaal 24 uur voorafgaand aan de politieke avond een mail te sturen aan onze griffie via griffie@sonenbreugel.nl. 
 

Raadsvergadering (21:30 uur)

De politieke avond wordt afgesloten met een raadsvergadering die maximaal 1,5 uur duurt. Tijdens de raadsvergadering komen stukken besluitvormend aan de orde. Hier is ruimte voor bespreekstukken, hamerstukken en mededelingen.

Hoe volgt u de raad?

In verband met de huidige coronamaatregelen, vinden de politieke avonden momenteel digitaal plaats. Via het raadsinformatiesysteem zijn alle sessies en raadsvergaderingen live te volgen en achteraf terug te kijken. 

Live meekijken of terugkijken