Politieke avonden

Elke 2 weken is er op donderdagavond een Politieke Avond. Tijdens een politieke avond bespreken raads- en burgerleden uiteenlopende onderwerpen en vindt besluitvorming door de gemeenteraad plaats.

Een Politieke Avond vindt plaats in het gemeentehuis, start om 19:30 uur en eindigt uiterlijk om 23:00 uur.

Hieronder lichten we de verschillende onderdelen van een Politieke Avond nader toe.

Agenda

Sessie Actualiteiten en Vragen (19:30 uur)

Elke Politieke Avond start met een sessie Actualiteiten & Vragen. Tijdens deze sessie stellen raads- en burgerleden vragen over actualiteiten aan het college van burgemeester en wethouders. Nadat het college die vragen heeft beantwoord, is er gelegenheid voor de raadsleden om ook met elkaar over de actualiteiten in gesprek te gaan.

Deze sessie is openbaar en vindt plaats in de raadzaal. Belangstellenden kunnen als toehoorder aanwezig zijn.

Informerende, adviserende, beeldvormende en oordeelsvormende sessies (vanaf 20:00 uur)

Tijdens een Politieke Avond bespreekt de gemeenteraad tot maximaal 6 verschillende onderwerpen in zogeheten sessies. Als het een onderwerp is waarover geen (of nog geen) besluit genomen hoeft te worden, dan vindt de bespreking plaats in een informerende of adviserende sessie. Wordt er wél een besluit van de raad gevraagd, dan wordt het raadsvoorstel in een beeldvormende of oordeelsvormende sessie besproken.

Elke fractie vaardigt 1 vertegenwoordiger af naar een sessie. Dat kan een raadslid of een burgerlid zijn. Bij elke sessie zijn er dus maximaal 7 deelnemers. Elke sessie wordt voorgezeten door een sessievoorzitter en hij wordt bijgestaan door een sessiegriffier.

Voor elke sessie zijn normaal gesproken maximaal 45 minuten gereserveerd. Bij eenvoudige onderwerpen kan dat wel eens ingekort worden tot maximaal 30 minuten en bij omvangrijke of complexe onderwerpen reserveren we tot soms wel 90 minuten.

Informerende sessie

In een informerende sessie wordt de gemeenteraad door het college geïnformeerd over een onderwerp. Dat kan een toelichting op de stand van zaken van een bepaald project zijn, of een presentatie over een onderwerp dat gaat starten. Het gaat in ieder geval altijd over een onderwerp waarover de raad niet (of nog niet) hoeft te besluiten.

Een informerende sessie is openbaar. Belangstellenden kunnen als toehoorder aanwezig zijn.

Adviserende sessie

In een adviserende sessie peilt het college hoe de leden van de gemeenteraad kijken naar een beleidsopgave of -oplossing. Bijvoorbeeld in de aanloop naar een raadsvoorstel of over een onderwerp waarover het college zelf mag besluiten. Het college legt een aantal vragen voor, al dan niet voorzien van keuzemogelijkheden. De raad (of beter: de aanwezige vertegenwoordigers van de fracties) wordt om een reactie gevraagd, maar het gaat hier nadrukkelijk niet om een raadsbesluit.

Een adviserende sessie is openbaar. Belangstellenden kunnen als toehoorder aanwezig zijn.

Beeldvormende sessie

Concrete voorstellen van het college waarover de raad moet besluiten doorlopen het BOB-model: Beeldvorming – Oordeelsvorming – Besluitvorming. Bij beeldvorming gaat het er om dat de raad zich een goed beeld kan vormen van het voorstel. Waar gaat het over en (soms net zo belangrijk) waar gaat het niet over. Wat zijn de gevolgen van het gevraagde besluit en wie zijn er allemaal in het voortraject betrokken geweest.

Een beeldvormende sessie is openbaar. Belangstellenden kunnen als toehoorder aanwezig zijn. Tevens bestaat de mogelijkheid om mee te spreken. U krijgt dan aan het begin van de sessie maximaal 5 minuten de tijd om uw mening aan de raadsleden mee te geven. Indien gewenst kunt u daarna aan tafel blijven zitten om antwoord te geven op mogelijke vragen van de raadsleden.

Oordeelsvormende sessie

De volgende stap richting besluitvorming is de fase van Oordeelsvorming. De raadsleden geven aan hoe zij over het voorstel denken en ze gaan met elkaar hierover in debat. Zij bevragen elkaar en bij verschil van opvatting zullen ze proberen met argumenten de ander te overtuigen zijn mening te herzien. In deze fase draait het om het politieke debat. Als een raadslid van plan is om een motie of een amendement in te dienen, dan zal dat vaak in deze fase aangekondigd worden om medestanders te vinden. De oordeelsvormende sessie is daarmee inhoudelijk de belangrijkste stap in het proces van besluitvorming.

Een oordeelsvormende sessie is openbaar. Belangstellenden kunnen als toehoorder aanwezig zijn. Tevens bestaat de mogelijkheid om in te spreken. U krijgt dan aan het begin van de sessie maximaal 5 minuten de tijd om uw mening aan de raadsleden mee te geven. Daarna neemt u zitting op de publieke tribune.

Raadsvergadering (21:00 uur)

Een keer in de 4 weken bevat de Politieke Avond een raadsvergadering. Tijdens de raadsvergadering besluit de gemeenteraad over de voorstellen die eerder tijdens beeldvormende en oordeelsvormende sessies inhoudelijk zijn besproken. Veelal gaat het om hamerstukken. Dat betekent dat er niet meer over het voorstel wordt gedebatteerd, maar dat er direct gestemd wordt. Als een voorstel als bespreekstuk is aangemerkt, dan wordt er nog wel (kort) over het voorstel gesproken. Of er worden moties en/of amendementen ingediend waarover gestemd gaat worden.

De raadsvergadering is openbaar en vindt altijd plaats in de raadzaal. Belangstellenden kunnen als toehoorder aanwezig zijn.

Meespreken of inspreken

Belangstellenden en belanghebbenden kunnen meespreken in een beeldvormende sessie en inspreken in een oordeelsvormende sessie. Als u wilt meespreken of inspreken, dan moet u zich minimaal 24 uur voorafgaand aan de Politieke Avond aanmelden bij de griffie van de gemeenteraad. Dat kan met een e-mail naar griffie@sonenbreugel.nl

Vergaderingen volgen

De Politieke Avonden zijn ook online te volgen of terug te kijken. De onderdelen die in de raadzaal plaatsvinden worden live uitgezonden via sonenbreugel.notubiz.nl. Van sessies die plaatsvinden in andere ruimten worden geluidsopnamen gemaakt. Deze geluidsopnamen zijn enkele dagen later via onze website te beluisteren.