Raadsagenda en Bestuursakkoord

Het bestuursakkoord "Samenwerken in aan voor met Son en Breugel" biedt een overzicht van de belangrijkste thema’s en onderwerpen waar de raad zich in deze periode op wil richten, de raadsagenda. Deze lijst van onderwerpen is tot stand gekomen met de inbreng van alle partijen in de raad. Op deze raadsagenda zijn diverse onderwerpen bewust nog níet concreet ingevuld, zodat er tegemoet is gekomen aan de wens om deze raadsbreed te bespreken.

Alle partijen willen meer ruimte geven aan het raadsbrede debat en ook meer sturing op de onderwerpen door de raad. Bij enkele onderwerpen is dan ook al input aangedragen voor een raadsbreed debat. Deze opmerkingen zijn verwerkt in de separate raadsagenda.

Over enkele onderwerpen hebben een aantal partijen in de raad - DorpsVisie, CDA, PvdA/GroenLinks, D66 en Dorpsbelang - nadere afspraken gemaakt. Die afspraken staan in het bestuursakkoord. De afspraken over deze onderwerpen vormen de basis om in deze periode tot resultaten te komen. Overigens geldt voor de meeste afspraken hoewel de doelstelling is geformuleerd, dat er nog geen invulling aan het ‘hoe’ is gegeven. Zo blijft er zoveel mogelijk ruimte voor het raadsbrede debat.