Tijdelijke gemeentelijke opvanglocatie (TGO)

De gemeente realiseert een Tijdelijke gemeentelijke opvang (TGO) aan Ekkersrijt 6040 voor de opvang van maximaal 200 asielzoekers. Het gaat om een tijdelijke opvang van maximaal zes maanden. 

Wat is het verschil tussen een asielzoeker en een vluchteling?

Volgens het VN-Vluchtelingenverdrag uit 1951 is een vluchteling iemand die in zijn thuisland gegronde vrees heeft voor vervolging. Redenen voor vervolging kunnen zijn: afkomst, godsdienst, nationaliteit, politieke overtuiging of seksuele voorkeur.

Vluchtelingen kunnen asiel krijgen wanneer ze risico lopen op marteling of een onmenselijke of vernederende straf. Ook wanneer de situatie in een land bijzonder onveilig is, bijvoorbeeld wanneer er een oorlog is, kan een persoon asiel krijgen.

Ruim 150 staten hebben zich bij het VN-Vluchtelingenverdrag aangesloten. Nederland deed dat in 1956. Iedere staat, die het verdrag heeft ondertekend, moet zich aan de regels van het verdrag houden. Dit betekent onder andere dat vluchtelingen en asielzoekers niet mogen worden teruggestuurd naar een land waar ze gevaar lopen. In Nederland beslist de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) tijdens de asielprocedure over de asielaanvraag en of de asielzoeker erkend wordt als vluchteling.

Asielzoekers zijn personen die hun eigen land verlaten hebben en bescherming zoeken in een ander land. Wanneer ze asiel aanvragen doen ze een beroep op het VN-Vluchtelingenverdrag en willen ze erkend worden als vluchteling. Ze moeten zich voor een asielaanvraag melden in het aanmeldcentrum in Ter Apel of op Schiphol om de asielprocedure te starten. Zolang ze nog niet erkend zijn als vluchteling, worden ze asielzoeker genoemd en hebben ze minder rechten.

Waarom werkt de gemeente mee aan de tijdelijke opvang?

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft een groot tekort aan opvanglocaties en er is al lange tijd sprake van een crisissituatie. De Commissaris van de Koning heeft namens het Rijk een dringend beroep op gemeenten gedaan om tijdelijke opvang voor asielzoekers te realiseren. 

In de collegevergadering van 11 juni 2024 is besloten om hieraan gehoor te geven en vanuit humanitair oogpunt een bijdrage te leveren aan de tijdelijke opvang van asielzoekers die bescherming nodig hebben. 

Waarom is gekozen voor de locatie Ekkersrijt 6040?

In dit pand was snel een TGO te realiseren. De eigenaar heeft aangegeven dat de locatie per direct beschikbaar was. 

Wie worden er opgevangen?

Alle mensen die in de TGO worden opvangen, zijn aangemeld in Ter Apel en bevinden zich in de asielprocedure. Zij zijn in afwachting van het verloop van die procedure. 

Wij vangen mensen op die van opvanglocaties in Amsterdam en Nuenen komen. 

Wanneer gaat de opvang open?

De vergunning hiervoor is verleend. De eerste mensen zijn op 18 juli gearriveerd. 

Wie beheert de locatie?

De gemeente faciliteert de opvanglocatie. Het beheer van de opvanglocatie gebeurt door een professionele, ervaren organisatie CS&CO. We werken nauw samen met COA en onze maatschappelijke partners.

Veiligheid en leefbaarheid voor de asielzoekers en voor de omgeving zijn belangrijke aandachtspunten. Er wordt onder andere dagbesteding op de locatie georganiseerd. In het pand is 24 uur per dag en 7 dagen per week beveiliging aanwezig. Voor de veiligheid van de asielzoekers komt er toegangscontrole op de locatie en er worden afspraken gemaakt met de politie over handhaving.

Is de omgeving geïnformeerd?

De bedrijven in de omgeving zijn geïnformeerd. Voordat de locatie opengaat, wordt op locatie een bijeenkomst voor de bedrijven in de directe omgeving georganiseerd.

Wie betaalt de kosten voor de opvang?

De totale kosten voor deze opvang betaalt het COA

Kan ik bezwaar maken?

Bent u belanghebbende, dan kunt u binnen de vergunningsprocedure bezwaar maken.

Ik wil me als vrijwilliger melden. Hoe doe ik dat?

Fijn dat u wilt helpen. U kunt zich aanmelden bij de LEV-groep via vrijwilligerssteunpunt@levgroep.nl.

Staat uw vraag er niet bij?