Wat is het?

Een uit- of inrit is een aansluiting vanuit een perceel op de openbare weg. Het is toegestaan om per perceel één uitweg te maken naar de weg, of verandering te brengen in een bestaande uitweg naar de weg, mits door de realisatie hiervan:

  1. geen gevaar of hinder ontstaat of dreigt te ontstaan voor het wegverkeer ter plaatse;
  2. het gebruik van een bestaande openbare parkeerplaats niet onmogelijk wordt gemaakt of dreigt te worden gemaakt;
  3. de groenvoorziening in de gemeente niet wordt geschaad of dreigt te worden geschaad.

In alle andere gevallen dient de realisatie van bovenstaande werkzaamheden voorafgegaan te worden door een melding aan het college.De melding kan niet worden geaccepteerd indien door de aanleg van de uitweg een voor het verkeer gevaarlijke situatie ontstaat die niet door het stellen van voorschriften kan worden voorkomen.Binnen zes weken na ontvangst van de melding wordt de indiener op de hoogte gesteld van de meldingU kunt de exacte voorschriften nalezen bij de lokale regels in de Algemeen Plaatselijke Verordening die u op overheid.nl(externe link) kan vinden.

Privaatrechtelijke verhoudingen

Naast de publiekrechtelijke bevoegdheid die de gemeente heeft op grond van het bepaalde in de APV is de gemeente ook in particuliere zin eigenaar van de openbare weg. Vanuit dit eigendomsrecht moet de gemeente de aanleg van een uitrit toestaan. In de meeste gemeenten ligt deze toestemming besloten in de te verlenen uitritvergunning. Bijzonder is dat de gemeente aan de uitritvergunning voorschriften kan verbinden die eigenlijk geen verband houden met de uitritvergunning als zodanig, maar in de rol van eigenaar van de openbare weg.

Wat moet ik doen?

U kunt de melding voor de aanleg van een inrit online aanvragen voorzien van een foto van de huidige situatie (zorg ervoor dat u deze digitaal bij de hand heeft om aan uw melding toe te voegen).

De melder dient 24 uur voordat met de aanleg begonnen wordt een afspraak te maken met een medewerker van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer tel. (0499) 491 491) voor aanwijzing van de exacte ligging van de uitrit ter plaatse.

De melding van een uitrit kan niet gedaan worden middels of meegenomen worden in een aanvraag om omgevingsvergunning.

Voor het eventueel verplaatsen van straatmeubilair (lichtmasten, cai-verdeelkastjes e.d.) dient u contact op te nemen met de beheerder van dit meubilair:

  • Voor lichtmasten, bomen en groenvoorzieningen: de Gemeente Son en Breugel telefoon (0499) 491 491;
  • Voor CAI-kastjes: UPC telefoon (0492) 843268;
  • Voor elektrakastjes: Essent telefoon (040) 2635285.

Wat kost het?

Aan de melding zijn meestal geen kosten verbonden. Wanneer de gemeente de inrit gaat aanleggen of wijzigen, dan dienen de kosten door de aanvrager voorafgaand aan de werkzaamheden te worden betaald.