Alle (weg)werkzaamheden in en rondom Son en Breugel zijn hier te vinden. 

Asfalteringswerkzaamheden De Bontstraat

Wat:         Asfalteringswerkzaamheden
Waar:       De Bontstraat
Wanneer: t/m 23 april 2021
Bijzonderheden: 
De Bontstraat is afgesloten voor doorgaand verkeer.
Doorgaand verkeer vanuit het zuiden wordt omgeleid via Nieuwstraat/Antoon vd Venstraat/Boslaan, vanuit het westen via Boslaan/Nieuwstraat. Bestemmingsverkeer kan de De Bontstraat via de Zandstraat bereiken.

Onderhoudswerkzaamheden Eindhovenseweg in Eindhoven

Wat:         onderhoudswerkzaamheden 
Waar:       Eindhovenseweg, tussen de rotonde Esp – Anconalaan en de oostelijke aansluiting John F. Kennedylaan in Eindhoven.
Wanneer: week 16 en 18

Bijzonderheden:

De gemeente Eindhoven voert in week 16 (19 t/m 25 april) en in week 18 (3 t/m 9 mei) onderhoudswerkzaamheden uit aan op de Eindhovenseweg, tussen de rotonde Esp – Anconalaan en de oostelijke aansluiting John F. Kennedylaan in Eindhoven.

In week 16 kunt u van uit Son en Breugel ongehinderd richting Eindhoven rijden, maar is het vanuit Eindhoven bij terugkeer naar Son niet mogelijk via de Tempellaan de Eindhovenseweg te benaderen. Het alternatief is dan dat u via de snelweg aansluiting Ekkersrijt 10.000 gebruikt om naar Ekkersrijt en het dorp te rijden.

In week 18 wordt u juist bij het verlaten van het dorp (binnendoor) bij de rotonde Ekkersrijt via de 2000, 6000 en 10.000 en de snelweg omgeleid om de Kennedylaan te bereiken. In die week kunt u op de terugweg vanuit Eindhoven wél van de Tempellaan en Eindhovenseweg gebruik maken.  

Onkruidbestrijding

Wat:           onkruidbestrijding 
Waar:         diverse locaties 
Wanneer:   vanaf maart 2021
Bijzonderheden:
Het onkruid verwijderen we door te borstelen.
Op de trottoirs bestrijden we onkruid met heet water

Nieuwe inrichting park in Sonniuspark

Waar:        Sonniuspark, park aan de noordzijde
Wat:          herinrichten park
Wanneer:  2021

Bijzonderheden:

In 2021 starten we met de nieuwe inrichting van het park aan de noordzijde van Sonniuspark. Wijkbewoners hebben het park vormgegeven aan de hand van 4 thema’s: avontuur, beleven, natuur en sport.
Daarnaast is het park belangrijk als waterberging. We gaan in fases  - onder andere - aanleggen: twee grote waterpartijen waarvoor 36.000 m3 grond verplaatst wordt.
Er komen 2000 bomen, paden, een amfitheater, een plek voor natuurlijk spelen en een hondenuitlaatplaats. 

Meer informatie in dit filmpje.

Inrichten bouwterrein bij de voormalige kerk

Waar:        centrum bij de voormalige kerk
Wat:          inrichten bouwterrein: voorbereidingen voor de (ver)bouwwerkzaamheden
Wanneer:  vanaf januari 2021

Bijzonderheden:

In januari start Bouwbedrijf Stam en De Koning in onze opdracht met de (ver)bouwwerkzaamheden aan en rond de voormalige kerk. De tijdelijke parkeervoorziening naast de kerk, gelegen aan de Nieuwstraat, wordt deels als bouwterrein voor deze werkzaamheden gebruikt. Het terrein wordt gebruikt voor opslag van materiaal, keten, kranen en laden en lossen.
Op deze parkeervoorziening zijn daardoor tijdelijk minder parkeerplaatsen beschikbaar. Achter de toren realiseren we enkele parkeerplaatsen extra en achter de Rabobank zijn al eerder extra parkeerplaatsen gerealiseerd. Hierdoor blijft het verlies van parkeerplaatsen door het bouwterrein op de totale parkeerbalans beperkt.
De straat aan de zuidzijde van het Kerkplein wordt tijdelijk eenrichtingsverkeer.

Wij doen er samen met Stam en De Koning alles aan om overlast door de bouw en het bouwverkeer tot een minimum te beperken. Bijvoorbeeld door verkeersbewegingen van het bouwverkeer zoveel mogelijk in verkeersluwe perioden van de dag te laten plaats vinden.
Tijdens de bouw komt straks een telefoonnummer van de uitvoerder beschikbaar, zodat u rechtstreeks contact op kunt nemen als u ondanks de maatregelen overlast ervaart.

Het bouwterrein wordt begin januari 2020 ingericht, zoals op het kaartje is weergegeven. De bouwwerkzaamheden aan de voormalige kerk gaan in totaal ongeveer 16 maanden duren.

Plattegrond van de inrichting van het bouwterrein bij de voormalige kerk / het nieuwe dorpshuis en de verkeers- en parkeersituatie in de directe omgeving in het centrum van Son en Breugel

Groot onderhoud van de sloot Gentiaan in een parkomgeving

Waar:                    Gentiaan-Noord, de sloot bij de Seinelaan
Wat:                      herinrichten van de omgeving van de sloot
Wanneer:              start voorjaar 2021

Bijzonderheden:

Het hoofddoel is het achterstallige onderhoud aan de watergang opheffen en de knelpunten van wateroverlast oplossen met de realisatie van extra waterbuffercapaciteit. Dit alles gaan we vorm geven in een klimaatbestendige parkomgeving. De nieuwe inrichting is ontworpen door een werkgroep van buurbewoners samen met ingenieursbureau Kragten. Bij dit project horen civieltechnische elementen en ook een beplantingsplan, waarin die groene parkomgeving wordt gecreëerd. 
Op kaartje 1 ziet u hoe de beplanting met afwisselend hoge en lage begroeiing eruit komt te zien, met deels bestaande en deels nieuwe beplanting.
Om het beplantingsplan te kunnen uitvoeren is het eerst nodig dat we een deel van het bestaande groen weghalen. Op kaartje 2 ziet u opnieuw de toekomstige beplanting. Op dat kaartje ziet u ook welke bomen verdwijnen. Deze zijn in de tekening gemerkt met een X. Vooruitlopend op het weghalen van deze bomen voor dit project, zijn deze bomen ook in de buitenruimte met een kruis gemerkt.

Wat gaat er gebeuren?

Eerst wordt de benodigde waterbuffer gerealiseerd via baggerwerken. Vooruitlopend op een gescheiden riool op straatniveau, worden stukken riolering aangelegd, zodat later niet meer in de nieuwe groenvoorzieningen gegraven hoeft te worden.
We gaan nu geen grootschalige rioleringswerkzaamheden uitvoeren. Bewoners in het gebied kunnen de regenwaterafvoer van woningen en tuinen afkoppelen van het riool, waardoor de afwatering van het hemelwater via het grondwater loopt. We leggen een gescheiden riool op straatniveau pas aan bij toekomstige reconstructies van het riool of als een rioolstelsel als geheel aan vervanging toe is.

Nieuwe aanplant vervangt een deel van het bestaande groen 

Een deel van het bestaande groen langs de sloot gaan we weghalen. Het verwijderen van oude hagen, struiken en bomen voert de aannemer uit vóór de aanvang van het vogelbroedseizoen uit,  in het eerste kwartaal van 2021. In het tweede kwartaal van 2021 start de aannemer met de baggerwerken en legt hij de waterbuffers aan. Vervolgens zorgt hij voor de aanleg van het nieuwe groen.

Voor de kap van de bomen die in het kader van het plan gaan verdwijnen, is een omgevingsvergunning aangevraagd en gepubliceerd. Het gaat om de bomen die moeten wijken als direct gevolg van de het ontwerp met een open parkomgeving, dat samen met de wijkbewoners is opgesteld. Daarnaast gaat het om bomen met een verminderde vitaliteit en levensverwachting. Tenslotte verdwijnen bomen die vanuit overlast, wortelopdruk en beheerbaarheid worden vervangen door nieuwe beplanting. In de eerste twee categorieën gaat het om circa 40 bomen, in de derde om circa 70.
Door de vergunning in de winter aan te vragen, kunnen we de bomen voor de start van het broedseizoen weghalen, zodat we vertraging van het project voorkomen.
In januari/februari van 2021 bekijkt het bouwteam of het mogelijk is om in het uitvoeringsontwerp nog enkele bomen te sparen. In de procedure voor het aanvragen van de omgevingsvergunning voor het kappen van de bomen kunnen belanghebbenden bezwaar aantekenen tegen de omgevingsvergunning.

Op 9 maart 2021 heeft het college van B&W de omgevingsvergunning op advies van de Commissie Beroep & Bezwaar herbevestigd, waarmee deze onherroepelijk is. Op 10 maart 2021 start groenaannemer Kuipers met het verwijderen van bomen om het vóór aanvang van het broedseizoen van vogels (vanaf 15 maart) klaar te hebben. 

Hoe nu verder?

De uitvoerende bouwteampartner KWS infra is geselecteerd. Samen met Ingenieursbureau Kragten en de gemeente Son en Breugel werkt KWS het voorontwerp+ uit tot een uitvoeringsontwerp. Dat wordt aan de bewoners gepresenteerd vóór de start van de realisatiewerkzaamheden buiten. De realisatiefase start in het 2e kwartaal van 2021.

De klankbordgroep zoekt nog enkele nieuwe leden

De buurt is van begin af aan erg betrokken en de klankbordgroep heeft intensief meegedacht aan het ontwerp. De wijk is over belangrijke mijlpalen steeds geïnformeerd via bijeenkomsten en bewonersbrieven. De klankbordgroep blijft ook betrokken bij het bouwteam. Buurtbewoners kunnen dan tussentijds met eenvoudige vragen ook bij hen terecht.
Het projectteam is nog wel op zoek naar enkele klankbordleden.Ten oosten van de Elbelaan hebben zich al voldoende klankbordleden aangemeld. Belangstellenden in het projectgebied ten westen van de Elbelaan kunnen zich nog aanmelden. U kunt zich hiervoor melden bij projectleider Bram Hofschreuder via ons contactformulier.

Een stukje geschiedenis

Vijf jaar geleden is geconstateerd de waterkwaliteit van de sloot in de loop der jaren flink achteruit is gegaan en dat daarnaast de bodem door slib is aangegroeid. De sloot moet worden gebaggerd. De civiele (kunst)werken, waaronder beschoeiingen, dam en bruggen zijn van een dermate slechte kwaliteit dat deze moeten worden vervangen. Kortom: de sloot heeft groot onderhoud nodig.
In 2017 is besloten een gebiedsvisie op te stellen voor de omgeving van de sloot in de Gentiaan-Noord met een vertaling naar een gebiedsplan (schetsontwerp). In 2018 zijn we daarmee gestart. In lijn met het vergroten van de betrokkenheid van inwoners bij de planvorming hebben we deze opgave samen met de direct aanwonenden in het gebied opgepakt.
In het startoverleg met bewoners zijn de doelen van de gemeente besproken en hebben we bewoners gevraagd mee te denken in de planvorming. Zo’n 15 bewoners hebben zich gemeld voor een werkgroep, die in wisselende samenstelling diverse keren bij elkaar is geweest om gezamenlijk met bureau Kragten een schetsontwerp “Sloot Gentiaan” op te stellen.

Groot onderhoud sloot Gentiaan

De bestaande sloot wordt gebaggerd. Daarnaast wordt de sloot vergroot zodat extra bergingscapaciteit ontstaat voor het tijdelijk bergen van regenwater uit de omliggende straten. De waterkanten worden deels uitgevoerd met beschoeiingen en voor een deel met natuurvriendelijke oevers. De natuurvriendelijke oevers bestaan uit oeverplanten. Baggeren, extra toevoer van water en natuurvriendelijke oevers zorgen ervoor dat de kwaliteit van het water verbetert. Voor het realiseren van extra berging wordt de groenzone in het plan betrokken.
Vanuit de straten naar de sloot worden wadi’s (bovengrondse waterbergingen) en andere voorzieningen gerealiseerd om het regenwater vanaf de straten naar de sloot te brengen.
De bestaande groenzones tussen de straten en sloten worden opnieuw ingericht. Om de groenzone aantrekkelijker te maken voor recreatie wordt een struinpad naast de sloot voor wandelaars aangelegd. Voor kinderen komen op diverse plekken met “waterspeelelementen”, zoals bijvoorbeeld stapstenen. Zo kan het gebied door bewoners beter worden gebruikt en creëert het meerwaarde voor de omgeving. De sloot ligt verdiept in de wijk. Voor meer waterbeleving worden de bestaande gemetselde kopeinden van de sloot verlaagd, zodat er zicht is op de sloot. Ten behoeve van veiligheid wordt een balustrade geplaatst.

Klimaatbestendig Son en Breugel 2030

In 2017 hebben we de klimaatvisie “Klimaatbestendig Son en Breugel 2030“ vastgesteld. Hierbij hebben we de lokale hitte-droogte-wateroverlast in beeld gebracht. In de buurt van deze sloot is in een aantal straten in meer of mindere mate sprake van wateroverlast. Aan de klimaatvisie is geen uitvoeringsplan gekoppeld. Het oplossen van water-hitte-droogte-overlast nemen we integraal mee in plannen, zodra er ontwikkelingen in een gebied zijn. Klimaataspecten worden zo planmatig per wijk gecombineerd met project- en onderhoudswerkzaamheden.

 

Aanpak onveilige bomen in bos- en natuurgebieden

Waar:           bos - en natuurgebieden in Son en Breugel
Wat:             onderhoud: verwijderen dode of gevaarlijke bomen
Wanneer:     start op 13 januari 2021 en het werk vindt plaats in de eerste maanden van 2021.

Bijzonderheden

Op dit moment werken we samen met Bosgroep Zuid Nederland aan een nieuw beheerplan voor de bos- en natuurgebieden in de Son en Breugel. Tijdens de inventarisatie bleken er langs openbare wegen en paden een aantal dode of gevaarlijke bomen te staan. Voor de veiligheid van bezoekers is het nodig om deze bomen zo snel mogelijk te verwijderen of weer veilig te maken. Die werkzaamheden starten 13 januari 2021.

Welke problemen zijn er wat gaat men doen

Er zijn twee soorten ‘probleembomen’ die ieder om een eigen aanpak vragen:

  • Bomen die dood of ziek zijn en daarom weg moeten. Deze bomen kunnen vanwege de veiligheidsrisico’s niet blijven staan. Op verschillende plekken in het bosgebied zijn bijvoorbeeld fijnsparren aangetroffen die zijn aangetast door de keversoort ‘de letterzetter’.
  • Bomen met dode takken, die weer veilig gemaakt moeten worden en behouden blijven, vooral als verblijfplaats voor dieren. Dat gebeurt door bijvoorbeeld de top of dode takken te verwijderen.

Wie voert de werkzaamheden uit en wanneer?

Boomrooibedrijf Kuijpers uit Son en Breugel voert de werkzaamheden uit in het eerste kwartaal van 2021, voorafgaand aan het broedseizoen van de vogels. Onlangs heeft daarvoor een (extra) controle plaatsgevonden, zodat kap en houtverwijdering volgens de wet Natuurbescherming verloopt.

Wat merken bezoekers van de werkzaamheden?

Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden zijn er machines in het gebied aanwezig. Het weghalen van dode bomen en/of takken, betekent voor sommige bezoekers mogelijk ook wat overlast. Wanneer nodig zijn enkele paden tijdelijk afgezet. De gemeente vraagt hiervoor begrip, want het is belangrijk dat de werkzaamheden zo snel mogelijk uitgevoerd worden. Voor de eigen veiligheid is het belangrijk dat bezoekers voldoende afstand houden van het werk.

Vragen of meer informatie?

Voor meer informatie over de werkzaamheden of bij vragen, kunt u contact opnemen met  Willem Aarts van Bosgroep Zuid Nederland. 
Bij dringende vragen kunt u ook contact opnemen via telefoon 040 206 6360.

Asfalteringswerkzaamheden Afrikalaan

Op verschillende plekken vinden asfalteringswerkzaamheden plaats.

Wat:         aanbrengen rode fietssuggetiestroken
Waar:       Afrikalaan
Wanneer: nog niet duidelijk
Bijzonderheden: 
De Afrikalaan is opnieuw geasfalteerd. Er worden nog nieuwe rode fietssuggestiestroken aangebracht.
We hebben gekozen voor een rode coating op de fietssuggestiestroken. Het voordeel hiervan is dat we de onderlaag geheel in zwart asfalt kunnen aanbrengen. Hierdoor ontstaat er geen zwakke naad in het asfalt. Deze rode coating kan echter pas 2 weken na de asfalteringswerkzaamheden aangebracht worden en is ook nog weersafhankelijk. Het is dus nog niet mogelijk om nu te zeggen wanneer dat gaat gebeuren. De belijning is al wel aangebracht, waardoor er wel al een duidelijke fietssuggestiestrook is. 

 

Snoeiwerkzaamheden

Wat:         snoeiwerkzaamheden
Waar:       op diverse plekken, zie tabel
Wanneer: in januari en februari 2021 en in juni 2021, zie tabel

 

locatie

datum uitvoering

Amelandlaan

jan-feb 2021

Amerikalaan bij Bloktempel

jan-feb 2021

Amerikalaan gazon

jan-feb 2021

Australiëlaan

jan-feb 2021

Beekjuffer

jan-feb 2021

Boslaan 44 / Braampad

jan-feb 2021

Brabantlaan Plus

jan-feb 2021

Ekkersrijt 2000

jan-feb 2021

t Eind

jan-feb 2021

Elbelaan + fietspad

jan-feb 2021

IJssellaan bij Nieuwbouw

jan-feb 2021

Leeuweriklaan

jan-feb 2021

Leeuwstraat

jan-feb 2021

Limburglaan

jan-feb 2021

Lupinelaan

jan-feb 2021

Maaslaan 2

juni 2021

Nachtegaallaan

jan-feb 2021

Oderlaan bij nr 30

jan-feb 2021

Oranjestraat

jan-feb 2021

Peellaan hoek Moezellaan

jan-feb 2021

Richellaan

jan-feb 2021

Schiermonnikooglaan

jan-feb 2021

Seinelaan speeltuin

juni 2021

St. Genovevastraat

jan-feb 2021

Stakenburgstraat eik bij wegversmalling

jan-feb 2021

Terschellinglaan

jan-feb 2021

Texellaan bij nr 9

jan-feb 2021

 

Werkzaamheden Molenheideweg (verlengde Sonniuswijk) in Best

Wat:         werkzaamheden i.v.m. aanleg van een elektriciteitskabel
Waar:       Molenheideweg in de gemeente Best (verlengde van de Sonniuswijk)
Wanneer: week 9 en 10
Meer informatie: gemeente Best
In februari 2021 wordt de Molenheideweg in de gemeente Best (verlengde van de Sonniuswijk) voor een week gestremd. Dit als gevolg van werkzaamheden in verband met de aanleg van een elektriciteitskabel in opdracht van Enexis. De Sonniuswijk vanaf de Brouwerskampweg in de richting van Best is daardoor alleen voor bestemmingsverkeer bereikbaar. Er wordt een omleidingsroute ingesteld.