Alle (weg)werkzaamheden in en rondom Son en Breugel zijn hier te vinden. 

Bosontwikkeling bosgebied tussen Son en de A50 en de Sonse Bergen

Waar:       Bosgebied tussen Son en de A50 en de Sonse Bergen
Wat:         Bosontwikkeling: werkzaamheden in het bos
Wanneer: vanaf september 2021 (vanaf juli markering bomen)

Bijzonderheden

Beheerovereenkomst Bosgroep Zuid-Nederland

Per april 2021 is er een beheerovereenkomst afgesloten tussen Bosgroep Zuid-Nederland en de gemeente Son en Breugel voor het beheer van de bos- en natuurterreinen. In de afgelopen maanden is er vooral gewerkt aan de planning en voorbereiding van de werkzaamheden van dit jaar. De komende weken starten we met het uitzetten van bosdunningen in de Sonse Bergen en de bossen tussen Son en de A50. Hiermee komen we tegemoet aan de wens van de gemeenteraad om in deze gebieden als eerste het achterstallig onderhoud aan te pakken. 

Bosdunning

Bij een bosdunning worden er bomen verwijderd ten behoeve van de ontwikkeling van andere bomen. Door dit zorgvuldig te doen kan de bosbeheerder verschillende doelstellingen realiseren. Voor beide deelgebieden zijn er aparte doelstellingen geformuleerd in het door de gemeenteraad vastgestelde beheerplan.

Bossen tussen Son en de A50

In het bosgebied tussen Son en De A50 sturen we gedurende deze dunning vooral op het vergroten van het aandeel inheemse loofbomen door deze meer ruimte te geven. Daarnaast wordt het gesloten kronendak gevarieerd opener gemaakt voor meer licht op de bodem. Door meer licht variatie ontstaat er meer structuur in de struiklaag waar veel planten- en diersoorten van profiteren.

Sonse Bergen

De Sonse Bergen is gelegen op de flank van het beekdal en is een erg gevarieerd gebied. Binnen het bos is op een aantal plaatsen al een mooie variatie aanwezig. De dunning zal er op gericht zijn om dit in stand te houden, de beleefbaarheid te vergroten en de verdere ontwikkeling van de biodiversiteit te bevorderen. Door intensief gebruik en een fijnmazige padenstructuur is en blijft veiligheid een aandachtpunt in de Sonse Bergen. Gefaseerd zullen er soms moeilijke maar afgewogen keuzes gemaakt moeten worden om zowel het huidige bosbeeld als de veilheid te waarborgen. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan kwijnende populieren en Amerikaanse eiken met zwaar dood binnen valbereik van wandelpaden.

Wat gaat u nu merken van de werkzaamheden?

Om te beginnen zullen er uit veiligheidsoogpunt gefaseerd paden tijdelijk afgesloten zijn. Daarnaast kunnen paden tijdelijk minder goed toegankelijk zijn. Dit is erg afhankelijk van de regenval gedurende de werkzaamheden. Alle wegen en paden worden na de werkzaamheden, wanneer het weer het toelaat, weer netjes hersteld. Tenslotte zal het bos er anders uit komen te zien.
Na een dunning zal er sprake zijn van achtergebleven kroonhout en uitrijpaden waarlangs het stamhout is afgevoerd. Het bos oogt ruw maar zal zich volgend voorjaar snel herstellen. Dit heeft van zelfsprekend tijd nodig. U zult zien dat er na de dunning meer ondergroei zal ontstaan en er meer variatie komt in de boomsoortensamenstelling. Volgend voorjaar zullen eventueel plaatsen waar kleine verjongingsgaten zijn gemaakt worden ingeplant met veelal loofhout soorten.

Waarom wordt er gedund?

Filmpje met uitleg over het bosonderhoud

Op de eerste plaats omdat vrijwel al het bos ooit is aangeplant waardoor het uit één soort bestaat van één leeftijd. Bij de soortenkeuze werd er destijds met name gekeken naar de opbrengsten, veel minder of niet naar biodiversiteit. Dit is met name goed terug te zien aan de vele soortenarme naaldboomsoorten in de bossen van ’t Harde Ven. Door niet in te grijpen sluit het kronendak en neemt de struik- en kruidlaag en daarmee de biodiversiteit verder af. Door juist wel te dunnen in ’t Harde Ven krijgen de gewenste bomen meer ruimte waardoor ze vitaal blijven en kan er gestuurd worden op een ongelijkjarig, structuurrijk en gemengd bos, zoals dat bij de Sonse Bergen al beter aanwezig is. Tenslotte komt er bij een dunning ook hout vrij dat een waardevolle circulaire grondstof is voor de bouw en tal van andere producten. De opbrengsten van het hout worden rechtstreeks geïnvesteerd in de zeer noodzakelijke maatregelen voor bos- en natuurontwikkeling binnen de gemeente Son en Breugel.

Meer informatie

Mochten er vragen zijn over de excursie of gedurende de werkzaamheden dan kan u contact opnemen met Willem Aarts of Erik Ceelen van Bosgroep Zuid-Nederland. Dit kan telefonisch op (040) 20 66 360 en per e-mail met w.aarts@bosgroepen.nl of e.ceelen

Onkruidbestrijding

Wat:           onkruidbestrijding 
Waar:         diverse locaties 
Wanneer:   vanaf maart 2021
Bijzonderheden:
Het onkruid verwijderen we door te borstelen.
Op de trottoirs bestrijden we onkruid met heet water

Snoeiwerkzaamheden

Wat:         snoeiwerkzaamheden
Waar:       op diverse plekken, zie tabel
Wanneer: juni - juli 2021

 

locatie

werkzaamheden

Maaslaan 2 

haagbeuk snoeien

Seinelaan speeltuin

esdoorns snoeien

Drentelaan

haagbeuk snoeien

Vechtlaan 

haagbeuk snoeien

Maaslaan

haagbeuk snoeien

Brabantlaan Plus

Dood hout verwijderen / veiligheid

Beemdstraat

haagbeuk snoeien

Van den Elsenstraat / Nordic auto's

dood hout verwijderen / veiligheid

Hoefbladlaan - Koekoeklaan

dood hout verwijderen / veiligheid

 

Brug Hooijdonk

Waar:        brug Hooijdonk
Wat:          onderhoud aan het brugdek 
Wanneer:  dinsdag 20 juli tussen 07.00 en 13.00 uur

Bijzonderheden:

Bij de laatste inspectie na het onderhoud aan de brug is een afwijking gesignaleerd. De brug blijkt niet helemaal goed aan te sluiten op de valconstructie.

Voor het corrigeren van deze afwijking en het opfrissen van de belijning wordt de brug een ochtend afgesloten voor het verkeer.

Omleidingsroute via de burg Stad van Gerwen of via de Sonse brug.

Nieuwe inrichting park in Sonniuspark

Waar:        Sonniuspark, park aan de noordzijde
Wat:          herinrichten park
Wanneer:  2021

Bijzonderheden:

We zijn gestart met de nieuwe inrichting van het park aan de noordzijde van Sonniuspark.
Wijkbewoners hebben het park vormgegeven aan de hand van 4 thema’s: avontuur, beleven, natuur en sport.

Daarnaast is het park belangrijk als waterberging. We gaan in fases  - onder andere - aanleggen: twee grote waterpartijen waarvoor 36.000 m3 grond verplaatst wordt.
Er komen 2000 bomen, paden, een amfitheater, een plek voor natuurlijk spelen en een hondenuitlaatplaats. 

Meer informatie in dit filmpje.

Inrichten bouwterrein bij de voormalige kerk

Waar:        centrum bij de voormalige kerk
Wat:          (ver)bouwwerkzaamheden aan en rond de voormalige kerk
Wanneer:  vanaf januari 2021

Bijzonderheden:

Bouwbedrijf Stam en De Koning is in onze opdracht bezig met de (ver)bouwwerkzaamheden aan en rond de voormalige kerk.

De tijdelijke parkeervoorziening naast de kerk, gelegen aan de Nieuwstraat, wordt deels als bouwterrein voor deze werkzaamheden gebruikt. Het terrein wordt gebruikt voor opslag van materiaal, keten, kranen en laden en lossen.
Op deze parkeervoorziening zijn daardoor tijdelijk minder parkeerplaatsen beschikbaar. Achter de toren realiseren we enkele parkeerplaatsen extra en achter de Rabobank zijn al eerder extra parkeerplaatsen gerealiseerd. Hierdoor blijft het verlies van parkeerplaatsen door het bouwterrein op de totale parkeerbalans beperkt.
De straat aan de zuidzijde van het Kerkplein wordt tijdelijk eenrichtingsverkeer.

Wij doen er samen met Stam en De Koning alles aan om overlast door de bouw en het bouwverkeer tot een minimum te beperken. Bijvoorbeeld door verkeersbewegingen van het bouwverkeer zoveel mogelijk in verkeersluwe perioden van de dag te laten plaats vinden.

De bouwwerkzaamheden aan de voormalige kerk gaan in totaal ongeveer 16 maanden duren.

Plattegrond van de inrichting van het bouwterrein bij de voormalige kerk / het nieuwe dorpshuis en de verkeers- en parkeersituatie in de directe omgeving in het centrum van Son en Breugel

Groot onderhoud van de sloot Gentiaan in een parkomgeving

Waar:                    Gentiaan-Noord, de sloot bij de Seinelaan
Wat:                      herinrichten van de omgeving van de sloot
Wanneer:              start voorjaar 2021

Bijzonderheden:

Het hoofddoel is het achterstallige onderhoud aan de watergang opheffen en de knelpunten van wateroverlast oplossen met de realisatie van extra waterbuffercapaciteit. Dit alles gaan we vorm geven in een klimaatbestendige parkomgeving. De nieuwe inrichting is ontworpen door een werkgroep van buurbewoners samen met ingenieursbureau Kragten. Bij dit project horen civieltechnische elementen en ook een beplantingsplan, waarin die groene parkomgeving wordt gecreëerd. 
Op kaartje 1 ziet u hoe de beplanting met afwisselend hoge en lage begroeiing eruit komt te zien, met deels bestaande en deels nieuwe beplanting.
Om het beplantingsplan te kunnen uitvoeren is het eerst nodig dat we een deel van het bestaande groen weghalen. Op kaartje 2 ziet u opnieuw de toekomstige beplanting. Op dat kaartje ziet u ook welke bomen verdwijnen. Deze zijn in de tekening gemerkt met een X. Vooruitlopend op het weghalen van deze bomen voor dit project, zijn deze bomen ook in de buitenruimte met een kruis gemerkt.

Wat gaat er gebeuren?

Eerst wordt de benodigde waterbuffer gerealiseerd via baggerwerken. Vooruitlopend op een gescheiden riool op straatniveau, worden stukken riolering aangelegd, zodat later niet meer in de nieuwe groenvoorzieningen gegraven hoeft te worden.
We gaan nu geen grootschalige rioleringswerkzaamheden uitvoeren. Bewoners in het gebied kunnen de regenwaterafvoer van woningen en tuinen afkoppelen van het riool, waardoor de afwatering van het hemelwater via het grondwater loopt. We leggen een gescheiden riool op straatniveau pas aan bij toekomstige reconstructies van het riool of als een rioolstelsel als geheel aan vervanging toe is.

Nieuwe aanplant vervangt een deel van het bestaande groen 

Een deel van het bestaande groen langs de sloot gaan we weghalen. Het verwijderen van oude hagen, struiken en bomen voert de aannemer uit vóór de aanvang van het vogelbroedseizoen uit,  in het eerste kwartaal van 2021. In het tweede kwartaal van 2021 start de aannemer met de baggerwerken en legt hij de waterbuffers aan. Vervolgens zorgt hij voor de aanleg van het nieuwe groen.

Voor de kap van de bomen die in het kader van het plan gaan verdwijnen, is een omgevingsvergunning aangevraagd en gepubliceerd. Het gaat om de bomen die moeten wijken als direct gevolg van de het ontwerp met een open parkomgeving, dat samen met de wijkbewoners is opgesteld. Daarnaast gaat het om bomen met een verminderde vitaliteit en levensverwachting. Tenslotte verdwijnen bomen die vanuit overlast, wortelopdruk en beheerbaarheid worden vervangen door nieuwe beplanting. In de eerste twee categorieën gaat het om circa 40 bomen, in de derde om circa 70.
Door de vergunning in de winter aan te vragen, kunnen we de bomen voor de start van het broedseizoen weghalen, zodat we vertraging van het project voorkomen.
In januari/februari van 2021 bekijkt het bouwteam of het mogelijk is om in het uitvoeringsontwerp nog enkele bomen te sparen. In de procedure voor het aanvragen van de omgevingsvergunning voor het kappen van de bomen kunnen belanghebbenden bezwaar aantekenen tegen de omgevingsvergunning.

Op 9 maart 2021 heeft het college van B&W de omgevingsvergunning op advies van de Commissie Beroep & Bezwaar herbevestigd, waarmee deze onherroepelijk is. Op 10 maart 2021 start groenaannemer Kuipers met het verwijderen van bomen om het vóór aanvang van het broedseizoen van vogels (vanaf 15 maart) klaar te hebben. 

Hoe nu verder?

De uitvoerende bouwteampartner KWS infra is geselecteerd. Samen met Ingenieursbureau Kragten en de gemeente Son en Breugel werkt KWS het voorontwerp+ uit tot een uitvoeringsontwerp. Dat wordt aan de bewoners gepresenteerd vóór de start van de realisatiewerkzaamheden buiten. De realisatiefase start in het 2e kwartaal van 2021.

De klankbordgroep zoekt nog enkele nieuwe leden

De buurt is van begin af aan erg betrokken en de klankbordgroep heeft intensief meegedacht aan het ontwerp. De wijk is over belangrijke mijlpalen steeds geïnformeerd via bijeenkomsten en bewonersbrieven. De klankbordgroep blijft ook betrokken bij het bouwteam. Buurtbewoners kunnen dan tussentijds met eenvoudige vragen ook bij hen terecht.
Het projectteam is nog wel op zoek naar enkele klankbordleden.Ten oosten van de Elbelaan hebben zich al voldoende klankbordleden aangemeld. Belangstellenden in het projectgebied ten westen van de Elbelaan kunnen zich nog aanmelden. U kunt zich hiervoor melden bij projectleider Bram Hofschreuder via ons contactformulier.

Een stukje geschiedenis

Vijf jaar geleden is geconstateerd de waterkwaliteit van de sloot in de loop der jaren flink achteruit is gegaan en dat daarnaast de bodem door slib is aangegroeid. De sloot moet worden gebaggerd. De civiele (kunst)werken, waaronder beschoeiingen, dam en bruggen zijn van een dermate slechte kwaliteit dat deze moeten worden vervangen. Kortom: de sloot heeft groot onderhoud nodig.
In 2017 is besloten een gebiedsvisie op te stellen voor de omgeving van de sloot in de Gentiaan-Noord met een vertaling naar een gebiedsplan (schetsontwerp). In 2018 zijn we daarmee gestart. In lijn met het vergroten van de betrokkenheid van inwoners bij de planvorming hebben we deze opgave samen met de direct aanwonenden in het gebied opgepakt.
In het startoverleg met bewoners zijn de doelen van de gemeente besproken en hebben we bewoners gevraagd mee te denken in de planvorming. Zo’n 15 bewoners hebben zich gemeld voor een werkgroep, die in wisselende samenstelling diverse keren bij elkaar is geweest om gezamenlijk met bureau Kragten een schetsontwerp “Sloot Gentiaan” op te stellen.

Groot onderhoud sloot Gentiaan

De bestaande sloot wordt gebaggerd. Daarnaast wordt de sloot vergroot zodat extra bergingscapaciteit ontstaat voor het tijdelijk bergen van regenwater uit de omliggende straten. De waterkanten worden deels uitgevoerd met beschoeiingen en voor een deel met natuurvriendelijke oevers. De natuurvriendelijke oevers bestaan uit oeverplanten. Baggeren, extra toevoer van water en natuurvriendelijke oevers zorgen ervoor dat de kwaliteit van het water verbetert. Voor het realiseren van extra berging wordt de groenzone in het plan betrokken.
Vanuit de straten naar de sloot worden wadi’s (bovengrondse waterbergingen) en andere voorzieningen gerealiseerd om het regenwater vanaf de straten naar de sloot te brengen.
De bestaande groenzones tussen de straten en sloten worden opnieuw ingericht. Om de groenzone aantrekkelijker te maken voor recreatie wordt een struinpad naast de sloot voor wandelaars aangelegd. Voor kinderen komen op diverse plekken met “waterspeelelementen”, zoals bijvoorbeeld stapstenen. Zo kan het gebied door bewoners beter worden gebruikt en creëert het meerwaarde voor de omgeving. De sloot ligt verdiept in de wijk. Voor meer waterbeleving worden de bestaande gemetselde kopeinden van de sloot verlaagd, zodat er zicht is op de sloot. Ten behoeve van veiligheid wordt een balustrade geplaatst.

Klimaatbestendig Son en Breugel 2030

In 2017 hebben we de klimaatvisie “Klimaatbestendig Son en Breugel 2030“ vastgesteld. Hierbij hebben we de lokale hitte-droogte-wateroverlast in beeld gebracht. In de buurt van deze sloot is in een aantal straten in meer of mindere mate sprake van wateroverlast. Aan de klimaatvisie is geen uitvoeringsplan gekoppeld. Het oplossen van water-hitte-droogte-overlast nemen we integraal mee in plannen, zodra er ontwikkelingen in een gebied zijn. Klimaataspecten worden zo planmatig per wijk gecombineerd met project- en onderhoudswerkzaamheden.