Alle (weg)werkzaamheden in en rondom Son en Breugel zijn hier te vinden. 

Asfalteringswerkzaamheden Olen

Waar:        Olen
Wat:          Asfalteringswerkzaamheden
Wanneer:  Van maandag 9 tot en met vrijdag 27 mei 2022
Bijzonderheden:
Het gaat om het doodlopende gedeelte van de weg. De aannemer heeft direct aanwonenden geïnformeerd.

Herstraten voetpaden

Waar:        Wijk De Gentiaan
Wat:          (Deels) herstraten voetpaden
Wanneer:  April 
Bijzonderheden: werkzaamheden zijn ingepland n.a.v. tweejaarlijke inspectie van de voetpaden

  • Gelderlandlaan
  • Afrikalaan
  • Vlielandlaan
  • Walcherenlaan
  • De Wadden
  • Weserlaan

De omwonenden ontvangen bericht de aannemer.

Asfalteringswerkzaamheden Boslaan

Waar:        2 locaties bij de Boslaan
Wat:          Asfalteringswerkzaamheden
Wanneer:  Van dinsdag 17 t/m vrijdag 20 mei 2022
Bijzonderheden:

  1. De inrit van de Boslaan naar het 17 septemberplein. Een helft van de weg zal daardoor ter hoogte van de inrit afgesloten zijn. Verkeersregelaar regelen het verkeer.
    De omwonenden kunnen altijd hun woningen bereiken. Het 17 septemberplein blijft bereikbaar via de inritten aan de zijde van de Heistraat.
  2. Nabij de kruising van de Boslaan met de Dr. Berlagelaan en de Sparrenlaan. De Boslaan zal daardoor tussen de Larikslaan en de Dr. Berlagelaan/Sparrenlaan volledig afgesloten zijn. Het verkeer wordt omgeleid via de Gentiaanlaan en de Hendrik Veenemanstraat. De aannemer informeert de direct aanwonenden per brief over de bereikbaarheid van hun woningen.

Nieuwe inrichting park in Sonniuspark

Waar:        Sonniuspark, park aan de noordzijde
Wat:          herinrichten park
Wanneer:  2022

Bijzonderheden:

We zijn gestart met de nieuwe inrichting van het park aan de noordzijde van Sonniuspark.
Wijkbewoners hebben het park vormgegeven aan de hand van 4 thema’s: avontuur, beleven, natuur en sport.
Daarnaast is het park belangrijk als waterberging. We gaan in fases  - onder andere - aanleggen: twee grote waterpartijen waarvoor 36.000 m3 grond verplaatst wordt.
Er komen 2000 bomen, paden, een amfitheater, een plek voor natuurlijk spelen en een hondenuitlaatplaats. 

Meer informatie in dit filmpje.

Bouwterrein op Kerkplein bij de voormalige kerk

Waar:        centrum Son bij realisatie Dorpshuis, Dommelhuis
Wat:          (ver)bouwwerkzaamheden aan en rond de voormalige kerk
Wanneer:  januari 2021 - mei 2022

Bijzonderheden:

Bouwbedrijf Stam en De Koning vormt de voormalige St Petrus bandenkerk om tot het nieuwe dorpshuis (Dommelhuis) van Son en Breugel.  Tot de oplevering in het voorjaar van 2022 is het tijdelijke parkeervoorziening naast de kerk aan de Nieuwstraat in gebruik als bouwterrein voor opslag van materiaal, keten, kranen en voor laden en lossen.

Omdat hierdoor tijdelijk minder parkeerplaatsen beschikbaar zijn, zijn achter de toren en achter de Rabobank extra parkeerplaatsen gerealiseerd. Hierdoor blijft het verlies van parkeerplaatsen door het bouwterrein op de totale parkeerbalans beperkt.
De straat aan de zuidzijde van het Kerkplein wordt tijdelijk eenrichtingsverkeer.

Plattegrond van de inrichting van het bouwterrein bij de voormalige kerk / het nieuwe dorpshuis en de verkeers- en parkeersituatie in de directe omgeving in het centrum van Son en Breugel

Groot onderhoud van de sloot Gentiaan in een parkomgeving

Waar:                    Gentiaan-Noord, de sloot bij de Seinelaan
Wat:                      herinrichten van de omgeving van de sloot
Wanneer:              uitvoering mei - december 2021

Bijzonderheden:

De werkzaamheden zijn afgerond. Zodra de coronamaatregelen het toe laten organiseren we een feestelijke opening.

 

Op de hoogte blijven

Van dag tot dag kunt de werkzaamheden volgen via de gratis app van KWS Infra Eindhoven. Download de app in de Playstore/Appstore en ga in de app naar het project ‘Herinrichting watergang Gentiaan’.   

Doel

Het hoofddoel is het achterstallige onderhoud aan de watergang opheffen en de knelpunten van wateroverlast oplossen met de realisatie van extra waterbuffercapaciteit. Dit alles gaan we vorm geven in een klimaatbestendige parkomgeving. De nieuwe inrichting is ontworpen door een werkgroep van buurbewoners samen met ingenieursbureau Kragten. Bij dit project horen civieltechnische elementen en ook een beplantingsplan, waarin die groene parkomgeving wordt gecreëerd. 
Op kaartje 1 ziet u hoe de beplanting met afwisselend hoge en lage begroeiing eruit komt te zien, met deels bestaande en deels nieuwe beplanting. Om het beplantingsplan te kunnen uitvoeren is het eerst nodig dat we een deel van het bestaande groen weghalen. Op kaartje 2 ziet u opnieuw de toekomstige beplanting. Op dat kaartje ziet u ook welke bomen verdwijnen. Deze zijn in de tekening gemerkt met een X. 

Wat gaat er gebeuren?

Eerst wordt de benodigde waterbuffer gerealiseerd via baggerwerken. Vooruitlopend op een gescheiden riool op straatniveau, worden stukken riolering aangelegd, zodat later niet meer in de nieuwe groenvoorzieningen gegraven hoeft te worden.
We gaan nu geen grootschalige rioleringswerkzaamheden uitvoeren. Bewoners in het gebied kunnen de regenwaterafvoer van woningen en tuinen afkoppelen van het riool, waardoor de afwatering van het hemelwater via het grondwater loopt. We leggen een gescheiden riool op straatniveau pas aan bij toekomstige reconstructies van het riool of als een rioolstelsel als geheel aan vervanging toe is.

Nieuwe aanplant vervangt een deel van het bestaande groen 

Een deel van het bestaande groen langs de sloot gaan we weghalen. Het verwijderen van oude hagen, struiken en bomen voert de aannemer uit vóór de aanvang van het vogelbroedseizoen uit,  in het eerste kwartaal van 2021. In het tweede kwartaal van 2021 start de aannemer met de baggerwerken en legt hij de waterbuffers aan. Vervolgens zorgt hij voor de aanleg van het nieuwe groen.

Het ontwerp met een open parkomgeving is samen met de wijkbewoners opgesteld. Door de vergunning in de winter aan te vragen, kunnen we de bomen voor de start van het broedseizoen weghalen, zodat we vertraging van het project voorkomen.

In maart 2021 heeft het college van B&W de omgevingsvergunning  herbevestigd, waarmee deze onherroepelijk werd. Meteen daarna verwijderde groenaannemer Kuipers vóór aanvang van het broedseizoen van de vogels de gemarkeerde bomen.          

Hoe nu verder?

De uitvoerende bouwteampartner KWS infra maakte met Ingenieursbureau Kragten en de gemeente Son en Breugel het uitvoeringsontwerp. Dat wordt aan de bewoners gepresenteerd vóór de start van de realisatiewerkzaamheden buiten. De realisatiefase startte in het 2e kwartaal van 2021.

De buurt is van begin af aan erg betrokken en de klankbordgroep heeft intensief meegedacht aan het ontwerp. De wijk is over belangrijke mijlpalen steeds geïnformeerd via bijeenkomsten en bewonersbrieven. De klankbordgroep blijft ook betrokken bij het bouwteam.

Een stukje geschiedenis

Vijf jaar geleden is geconstateerd de waterkwaliteit van de sloot in de loop der jaren flink achteruit is gegaan en dat daarnaast de bodem door slib is aangegroeid. De sloot moet worden gebaggerd. De civiele (kunst)werken, waaronder beschoeiingen, dam en bruggen zijn van een dermate slechte kwaliteit dat deze moeten worden vervangen. Kortom: de sloot heeft groot onderhoud nodig.
In 2017 is besloten een gebiedsvisie op te stellen voor de omgeving van de sloot in de Gentiaan-Noord met een vertaling naar een gebiedsplan (schetsontwerp). In 2018 zijn we daarmee gestart. In lijn met het vergroten van de betrokkenheid van inwoners bij de planvorming hebben we deze opgave samen met de direct aanwonenden in het gebied opgepakt.
In het startoverleg met bewoners zijn de doelen van de gemeente besproken en hebben we bewoners gevraagd mee te denken in de planvorming. Zo’n 15 bewoners hebben zich gemeld voor een werkgroep, die in wisselende samenstelling diverse keren bij elkaar is geweest om gezamenlijk met bureau Kragten een schetsontwerp “Sloot Gentiaan” op te stellen.

Groot onderhoud sloot Gentiaan

De bestaande sloot wordt gebaggerd. Daarnaast wordt de sloot vergroot zodat extra bergingscapaciteit ontstaat voor het tijdelijk bergen van regenwater uit de omliggende straten. De waterkanten worden deels uitgevoerd met beschoeiingen en voor een deel met natuurvriendelijke oevers. De natuurvriendelijke oevers bestaan uit oeverplanten. Baggeren, extra toevoer van water en natuurvriendelijke oevers zorgen ervoor dat de kwaliteit van het water verbetert. Voor het realiseren van extra berging wordt de groenzone in het plan betrokken.
Vanuit de straten naar de sloot worden wadi’s (bovengrondse waterbergingen) en andere voorzieningen gerealiseerd om het regenwater vanaf de straten naar de sloot te brengen.
De bestaande groenzones tussen de straten en sloten worden opnieuw ingericht. Om de groenzone aantrekkelijker te maken voor recreatie wordt een struinpad naast de sloot voor wandelaars aangelegd. Voor kinderen komen op diverse plekken met “waterspeelelementen”, zoals bijvoorbeeld stapstenen. Zo kan het gebied door bewoners beter worden gebruikt en creëert het meerwaarde voor de omgeving. De sloot ligt verdiept in de wijk. Voor meer waterbeleving worden de bestaande gemetselde kopeinden van de sloot verlaagd, zodat er zicht is op de sloot. Ten behoeve van veiligheid wordt een balustrade geplaatst.

Klimaatbestendig Son en Breugel 2030

In 2017 hebben we de klimaatvisie “Klimaatbestendig Son en Breugel 2030“ vastgesteld. Hierbij hebben we de lokale hitte-droogte-wateroverlast in beeld gebracht. In de buurt van deze sloot is in een aantal straten in meer of mindere mate sprake van wateroverlast. Aan de klimaatvisie is geen uitvoeringsplan gekoppeld. Het oplossen van water-hitte-droogte-overlast nemen we integraal mee in plannen, zodra er ontwikkelingen in een gebied zijn. Klimaataspecten worden zo planmatig per wijk gecombineerd met project- en onderhoudswerkzaamheden.