Alle (weg)werkzaamheden in en rondom Son en Breugel zijn hier te vinden. 

Bladcampagne

Waar:                    Son en Breugel
Wat:                      bladcampagne: bladeren opruimen
Wanneer:              vanaf half oktober

Bijzonderheden:

Vanaf half oktober plaatsen we weer op vaste plaatsen in het dorp 70 bladkorven.
Zodat iedereen een handje kan mee helpen met het opruimen van bladeren die in het openbaar gebied vallen.

Alleen blad in de korven

De korven legen we met een zuiginstallatie. Om beschadiging van deze zuiginstallatie te voorkomen mag in deze korven alleen blad en dus géén snoeihout en takken. Let op: Als een bladkorf verkeerd gebruikt wordt, voorzien we deze van een gele (waarschuwings-) kaart. Bij herhaling volgt de rode kaart en gaan we de bladkorf verwijderen.

Bladblazers in alle straten

Niet in alle straten staan bladkorven, maar de wijkteams gaan wel in alle straten bladeren verwijderen. Als het weer het toelaat en het blad droog is, gaan de wijkteams zodra het nodig is, met bladblazers het blad naar het midden van de straten blazen en vervolgens opzuigen. De teams komen overal. Wij vragen begrip voor het feit dat de wijkteams niet overal tegelijk kunnen zijn.
Blad uit eigen tuin

Om het blad in eigen tuin weg te werken leegt de gemeente de groene GFT-containers tot en met begin december (week 48) wekelijks. In de winter gaat het ophaalschema van GFT naar tweewekelijks, tot begin maart (week 10) in het nieuwe jaar.

Bomen rooien bosgebiedje Winterkoninglaan

Waar:             Bosgebiedje tussen de Winterkoninglaan en de Dommel                 
Wat:               rooien dooie bomen en bomen in zeer slechte staat      
Wanneer:       6 t/m 10 december
Bijzonderheden:
De aannemer zet voor deze werkzaamheden zwaar materieel in en legt over een deel van de Dommelpas rijplaten neer.      

    

Werkzaamheden Ockhuizenweg

Waar:                  Ockhuizenweg 
Wat:                    voorbereidende werkzaamheden voor de reconstructie van de weg (gepland voorjaar 2024)
Wanneer:            vanaf maandag 15 november 2021 tijdens een periode van ongeveer 4 weken. De werkzaamheden zullen vóór de Kerst gereed zijn.

Bijzonderheden:

Gedurende een periode van 4 weken worden de bestaande bomen aan de westzijde gekapt om meer ruimte te geven aan de toekomstige weg. De huidige sloot wordt verlegd en er worden nieuwe bomen aangeplant.

Tijdens deze werkzaamheden is de Ockhuizenweg gesloten voor doorgaand verkeer. Verkeer wordt omgeleid via diverse omleidingsroutes. Bedrijven en bewoners zijn reeds benaderd en kunnen hun perceel gewoon bereiken. Wel dient men rekening te houden met enige hinder.

 

Werkzaamheden Brabant Water

Waar:                   Gentiaan-Noord 
Wat:                     spoelen leidingennet
Wanneer:             15 november - 3 december

Bijzonderheden

Wat houden de werkzaamheden in?

De komende dagen spoelt Brabant Water het leidingnet door. Zij doen dit op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur en werken daarbij straat voor straat. Zo proberen ze het ongemak zo veel mogelijk te beperken. De werkzaamheden vinden buitenshuis plaats. U hoeft hiervoor dus niet thuis te blijven.

Wat merkt u ervan?

In de meeste gevallen merkt u weinig tot niets van de werkzaamheden. De waterdruk kan een korte tijd variëren en er is een kleine kans op bruingekleurd water. Bekijk hier wat u in dat geval kunt doen.

Waarom is spoelen nodig?

Een schoon leidingnet draagt bij aan het vers houden van het water. Doordat wij ons leidingnet regelmatig doorspoelen, kan ons water altijd vers bij u uit de kraan komen.

Hebt u vragen?

Hebt u nog andere vragen? Kijkt u dan op de website.
Weten waar zij nog meer aan het werk zijn? Bekijk het actuele overzicht van de werkzaamheden.

Ontwikkeling "Bos van de Toekomst" tussen Son en de A50 en de Sonse Bergen

​Waar:       Bosgebied tussen Son en de A50 en de Sonse Bergen
Wat:         Bosontwikkeling: boswerkzaamheden voor "Het bos van de toekomst"
Wanneer: vanaf oktober 2021

Bijzonderheden

Bosbeheer

Duurzaamheid en natuur staan zeer hoog in het vaandel van onze gemeente. We willen zorgen voor behoud van groen. Daarbij zetten we in op versterking van de ecologische waarde van groen, om daarmee de leefgebieden voor dieren en planten veilig te stellen en te versterken. 

Daarom willen we de bossen in Son en Breugel zo ontwikkelen, dat deze toekomstbestendiger en weerbaarder worden tegen klimaatverandering en menselijke invloeden.  We zijn van mening dat we de natuur een handje moeten helpen, door te sturen op meer variatie in leeftijden, soorten en structuren, om zo de biodiversiteit te verhogen. We houden daarbij rekening met de belevingswaarde en veiligheid van de bezoekers van onze bossen.


Onderhoud

We hebben het bij de bossen in Son en Breugel niet over ‘natuurlijke’ bossen, maar aangelegd bossen, die onder andere worden gebruikt als verblijfsgebied van mensen. Dergelijke bossen vragen om regulier onderhoud. Het beheerplan is door de gemeente vastgesteld en geeft voor circa 10 jaar richting aan de uitvoering van het bosonderhoud.

Wat gaat u nu merken van de werkzaamheden?

Om te beginnen zullen er uit veiligheidsoogpunt gefaseerd paden tijdelijk afgesloten zijn. Daarnaast kunnen paden tijdelijk minder goed toegankelijk zijn. Dit is erg afhankelijk van de regenval gedurende de werkzaamheden. Alle wegen en paden worden na de werkzaamheden, wanneer het weer het toelaat, weer netjes hersteld. Tenslotte zal het bos er anders uit komen te zien.
Na een dunning zal er sprake zijn van achtergebleven kroonhout en uitrijpaden waarlangs het stamhout is afgevoerd. Het bos oogt ruw maar zal zich volgend voorjaar snel herstellen. Dit heeft van zelfsprekend tijd nodig. U zult zien dat er na de dunning meer ondergroei zal ontstaan en er meer variatie komt in de boomsoortensamenstelling. Volgend voorjaar zullen eventueel plaatsen waar kleine verjongingsgaten zijn gemaakt worden ingeplant met veelal loofhout soorten.

Waarom wordt er gedund?

Op de eerste plaats omdat vrijwel al het bos ooit is aangeplant waardoor het uit één soort bestaat van één leeftijd. Bij de soortenkeuze werd er destijds met name gekeken naar de opbrengsten, veel minder of niet naar biodiversiteit. Dit is met name goed terug te zien aan de vele soortenarme naaldboomsoorten in de bossen van ’t Harde Ven. Door niet in te grijpen sluit het kronendak en neemt de struik- en kruidlaag en daarmee de biodiversiteit verder af. Door juist wel te dunnen in ’t Harde Ven krijgen de gewenste bomen meer ruimte waardoor ze vitaal blijven en kan er gestuurd worden op een ongelijkjarig, structuurrijk en gemengd bos, zoals dat bij de Sonse Bergen al beter aanwezig is. Tenslotte komt er bij een dunning ook hout vrij dat een waardevolle circulaire grondstof is voor de bouw en tal van andere producten. De opbrengsten van het hout worden rechtstreeks geïnvesteerd in de zeer noodzakelijke maatregelen voor bos- en natuurontwikkeling binnen de gemeente Son en Breugel.

Video's

In de video's proberen we uit te leggen wat we precies doen en waarom.

Filmpje met uitleg over het ecologisch bosonderhoud

Video over het blessen van de bomen

Beheerovereenkomst Bosgroep Zuid-Nederland

Per april 2021 is er een beheerovereenkomst afgesloten tussen Bosgroep Zuid-Nederland en de gemeente Son en Breugel voor het beheer van de bos- en natuurterreinen. In de afgelopen maanden is er vooral gewerkt aan de planning en voorbereiding van de werkzaamheden van dit jaar. De afgelopen weken zijn er bosdunningen uitgezet in de Sonse Bergen en de bossen tussen Son en de A50. Hiermee komen we tegemoet aan de wens van de gemeenteraad om in deze gebieden als eerste het achterstallig onderhoud aan te pakken. 

Bosdunning

Bij een bosdunning worden er bomen verwijderd ten behoeve van de ontwikkeling van andere bomen. Door dit zorgvuldig te doen kan de bosbeheerder verschillende doelstellingen realiseren. Voor beide deelgebieden zijn er aparte doelstellingen geformuleerd in het door de gemeenteraad vastgestelde beheerplan.

Bossen tussen Son en de A50

In het bosgebied tussen Son en De A50 sturen we gedurende deze dunning vooral op het vergroten van het aandeel inheemse loofbomen door deze meer ruimte te geven. Daarnaast wordt het gesloten kronendak gevarieerd opener gemaakt voor meer licht op de bodem. Door meer licht variatie ontstaat er meer structuur in de struiklaag waar veel planten- en diersoorten van profiteren.

Sonse Bergen

De Sonse Bergen is gelegen op de flank van het beekdal en is een erg gevarieerd gebied. Binnen het bos is op een aantal plaatsen al een mooie variatie aanwezig. De dunning zal er op gericht zijn om dit in stand te houden, de beleefbaarheid te vergroten en de verdere ontwikkeling van de biodiversiteit te bevorderen. Door intensief gebruik en een fijnmazige padenstructuur is en blijft veiligheid een aandachtpunt in de Sonse Bergen. Gefaseerd zullen er soms moeilijke maar afgewogen keuzes gemaakt moeten worden om zowel het huidige bosbeeld als de veilheid te waarborgen. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan kwijnende populieren en Amerikaanse eiken met zwaar dood binnen valbereik van wandelpaden.

 

Meer informatie

Mochten er vragen zijn over de excursie of gedurende de werkzaamheden dan kan u contact opnemen met Willem Aarts of Erik Ceelen van Bosgroep Zuid-Nederland. Dit kan telefonisch op (040) 20 66 360 en per e-mail met w.aarts@bosgroepen.nl of e.ceelen

Snoeiwerkzaamheden

Wat:         snoeiwerkzaamheden
Waar:       op diverse plekken
Wanneer: najaar 2021

Nieuwe inrichting park in Sonniuspark

Waar:        Sonniuspark, park aan de noordzijde
Wat:          herinrichten park
Wanneer:  2021

Bijzonderheden:

We zijn gestart met de nieuwe inrichting van het park aan de noordzijde van Sonniuspark.
Wijkbewoners hebben het park vormgegeven aan de hand van 4 thema’s: avontuur, beleven, natuur en sport.

Daarnaast is het park belangrijk als waterberging. We gaan in fases  - onder andere - aanleggen: twee grote waterpartijen waarvoor 36.000 m3 grond verplaatst wordt.
Er komen 2000 bomen, paden, een amfitheater, een plek voor natuurlijk spelen en een hondenuitlaatplaats. 

Meer informatie in dit filmpje.

Bouwterrein op Kerkplein bij de voormalige kerk

Waar:        centrum Son bij realisatie Dorpshuis, Dommelhuis
Wat:          (ver)bouwwerkzaamheden aan en rond de voormalige kerk
Wanneer:  januari 2021 - mei 2022

Bijzonderheden:

Bouwbedrijf Stam en De Koning vormt de voormalige St Petrus bandenkerk om tot het nieuwe dorpshuis (Dommelhuis) van Son en Breugel.  Tot de oplevering in het voorjaar van 2022 is het tijdelijke parkeervoorziening naast de kerk aan de Nieuwstraat in gebruik als bouwterrein voor opslag van materiaal, keten, kranen en voor laden en lossen.

Omdat hierdoor tijdelijk minder parkeerplaatsen beschikbaar zijn, zijn achter de toren en achter de Rabobank extra parkeerplaatsen gerealiseerd. Hierdoor blijft het verlies van parkeerplaatsen door het bouwterrein op de totale parkeerbalans beperkt.
De straat aan de zuidzijde van het Kerkplein wordt tijdelijk eenrichtingsverkeer.

 

Plattegrond van de inrichting van het bouwterrein bij de voormalige kerk / het nieuwe dorpshuis en de verkeers- en parkeersituatie in de directe omgeving in het centrum van Son en Breugel

Groot onderhoud van de sloot Gentiaan in een parkomgeving

Waar:                    Gentiaan-Noord, de sloot bij de Seinelaan
Wat:                      herinrichten van de omgeving van de sloot
Wanneer:              uitvoering mei - december 2021

Bijzonderheden:

Op de hoogte blijven

Van dag tot dag kunt de werkzaamheden volgen via de gratis app van KWS Infra Eindhoven. Download de app in de Playstore/Appstore en ga in de app naar het project ‘Herinrichting watergang Gentiaan’.   

Doel

Het hoofddoel is het achterstallige onderhoud aan de watergang opheffen en de knelpunten van wateroverlast oplossen met de realisatie van extra waterbuffercapaciteit. Dit alles gaan we vorm geven in een klimaatbestendige parkomgeving. De nieuwe inrichting is ontworpen door een werkgroep van buurbewoners samen met ingenieursbureau Kragten. Bij dit project horen civieltechnische elementen en ook een beplantingsplan, waarin die groene parkomgeving wordt gecreëerd. 
Op kaartje 1 ziet u hoe de beplanting met afwisselend hoge en lage begroeiing eruit komt te zien, met deels bestaande en deels nieuwe beplanting. Om het beplantingsplan te kunnen uitvoeren is het eerst nodig dat we een deel van het bestaande groen weghalen. Op kaartje 2 ziet u opnieuw de toekomstige beplanting. Op dat kaartje ziet u ook welke bomen verdwijnen. Deze zijn in de tekening gemerkt met een X

Wat gaat er gebeuren?

Eerst wordt de benodigde waterbuffer gerealiseerd via baggerwerken. Vooruitlopend op een gescheiden riool op straatniveau, worden stukken riolering aangelegd, zodat later niet meer in de nieuwe groenvoorzieningen gegraven hoeft te worden.
We gaan nu geen grootschalige rioleringswerkzaamheden uitvoeren. Bewoners in het gebied kunnen de regenwaterafvoer van woningen en tuinen afkoppelen van het riool, waardoor de afwatering van het hemelwater via het grondwater loopt. We leggen een gescheiden riool op straatniveau pas aan bij toekomstige reconstructies van het riool of als een rioolstelsel als geheel aan vervanging toe is.

Nieuwe aanplant vervangt een deel van het bestaande groen 

Een deel van het bestaande groen langs de sloot gaan we weghalen. Het verwijderen van oude hagen, struiken en bomen voert de aannemer uit vóór de aanvang van het vogelbroedseizoen uit,  in het eerste kwartaal van 2021. In het tweede kwartaal van 2021 start de aannemer met de baggerwerken en legt hij de waterbuffers aan. Vervolgens zorgt hij voor de aanleg van het nieuwe groen.

Het ontwerp met een open parkomgeving is samen met de wijkbewoners opgesteld. Door de vergunning in de winter aan te vragen, kunnen we de bomen voor de start van het broedseizoen weghalen, zodat we vertraging van het project voorkomen.

In maart 2021 heeft het college van B&W de omgevingsvergunning  herbevestigd, waarmee deze onherroepelijk werd. Meteen daarna verwijderde groenaannemer Kuipers vóór aanvang van het broedseizoen van de vogels de gemarkeerde bomen.          

Hoe nu verder?

De uitvoerende bouwteampartner KWS infra maakte met Ingenieursbureau Kragten en de gemeente Son en Breugel het uitvoeringsontwerp. Dat wordt aan de bewoners gepresenteerd vóór de start van de realisatiewerkzaamheden buiten. De realisatiefase startte in het 2e kwartaal van 2021.

De buurt is van begin af aan erg betrokken en de klankbordgroep heeft intensief meegedacht aan het ontwerp. De wijk is over belangrijke mijlpalen steeds geïnformeerd via bijeenkomsten en bewonersbrieven. De klankbordgroep blijft ook betrokken bij het bouwteam.

Een stukje geschiedenis

Vijf jaar geleden is geconstateerd de waterkwaliteit van de sloot in de loop der jaren flink achteruit is gegaan en dat daarnaast de bodem door slib is aangegroeid. De sloot moet worden gebaggerd. De civiele (kunst)werken, waaronder beschoeiingen, dam en bruggen zijn van een dermate slechte kwaliteit dat deze moeten worden vervangen. Kortom: de sloot heeft groot onderhoud nodig.
In 2017 is besloten een gebiedsvisie op te stellen voor de omgeving van de sloot in de Gentiaan-Noord met een vertaling naar een gebiedsplan (schetsontwerp). In 2018 zijn we daarmee gestart. In lijn met het vergroten van de betrokkenheid van inwoners bij de planvorming hebben we deze opgave samen met de direct aanwonenden in het gebied opgepakt.
In het startoverleg met bewoners zijn de doelen van de gemeente besproken en hebben we bewoners gevraagd mee te denken in de planvorming. Zo’n 15 bewoners hebben zich gemeld voor een werkgroep, die in wisselende samenstelling diverse keren bij elkaar is geweest om gezamenlijk met bureau Kragten een schetsontwerp “Sloot Gentiaan” op te stellen.

Groot onderhoud sloot Gentiaan

De bestaande sloot wordt gebaggerd. Daarnaast wordt de sloot vergroot zodat extra bergingscapaciteit ontstaat voor het tijdelijk bergen van regenwater uit de omliggende straten. De waterkanten worden deels uitgevoerd met beschoeiingen en voor een deel met natuurvriendelijke oevers. De natuurvriendelijke oevers bestaan uit oeverplanten. Baggeren, extra toevoer van water en natuurvriendelijke oevers zorgen ervoor dat de kwaliteit van het water verbetert. Voor het realiseren van extra berging wordt de groenzone in het plan betrokken.
Vanuit de straten naar de sloot worden wadi’s (bovengrondse waterbergingen) en andere voorzieningen gerealiseerd om het regenwater vanaf de straten naar de sloot te brengen.
De bestaande groenzones tussen de straten en sloten worden opnieuw ingericht. Om de groenzone aantrekkelijker te maken voor recreatie wordt een struinpad naast de sloot voor wandelaars aangelegd. Voor kinderen komen op diverse plekken met “waterspeelelementen”, zoals bijvoorbeeld stapstenen. Zo kan het gebied door bewoners beter worden gebruikt en creëert het meerwaarde voor de omgeving. De sloot ligt verdiept in de wijk. Voor meer waterbeleving worden de bestaande gemetselde kopeinden van de sloot verlaagd, zodat er zicht is op de sloot. Ten behoeve van veiligheid wordt een balustrade geplaatst.

Klimaatbestendig Son en Breugel 2030

In 2017 hebben we de klimaatvisie “Klimaatbestendig Son en Breugel 2030“ vastgesteld. Hierbij hebben we de lokale hitte-droogte-wateroverlast in beeld gebracht. In de buurt van deze sloot is in een aantal straten in meer of mindere mate sprake van wateroverlast. Aan de klimaatvisie is geen uitvoeringsplan gekoppeld. Het oplossen van water-hitte-droogte-overlast nemen we integraal mee in plannen, zodra er ontwikkelingen in een gebied zijn. Klimaataspecten worden zo planmatig per wijk gecombineerd met project- en onderhoudswerkzaamheden.