Per 17 februari 2025 vervalt de vijfjarige aanwijzing van Stichting Lokale Omroep Son en Breugel als lokale omroep van de gemeente Son en Breugel. Daarom is het Commissariaat voor de Media een aanwijzingprocedure gestart.

Geïnteresseerde partijen kunnen tot uiterlijk tot 17 augustus 2024 een aanvraag indienen bij het Commissariaat. De gemeenteraad heeft op 21 maart 2024 een aantal aanvullende toetsingscriteria vastgesteld, die gebruikt worden in het geval zich meer dan twee partijen aandienen.

Toetsingscriteria

a. Representativiteit en functioneren PBO          

 • Beschrijf de representativiteit van het PBO en geef aan hoe u dit borgt? 
 • Welke taakomschrijving heeft het PBO? 
 • Op welke wijze werkt het PBO met de Omroep samen?              

b. Geografische leefomgeving en identiteit, aansluiting op informatiebehoefte inwoners              

 • Op welke wijze richt het media-aanbod zich op de geografische leefomgeving van de inwoners? 
 • Hoe heeft en houdt de aanvrager de informatiebehoefte van de inwoners/verschillende doelgroepen goed in beeld?
 • Op welke manier wordt de informatiebehoefte voorafgaand/tussentijds gemeten, geborgd en geëvalueerd? Wordt er bíjvoorbeeld een markt-, luister-, kijk- en/of klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd? 
 • Hoe borgt u binnen de beleidsplannen / programmering dat actueel lokaal nieuws en lokale activiteiten uitgezonden worden? Denk hierbij o.a. aan live programmering bij grote activiteiten en nieuwsbulletins.
 • Geef aan op welke manier de aanvrager inspeelt op trends en ontwikkelingen in het mediagebruik (inclusief digitalisering).              

c. lnteractie en participatie inwoners

 • Op welke wijze is de interactie/participatie met inwoners adequaat vormgegeven? ls er bijvoorbeeld sprake van burgerparticipatie bij het verzorgen van het media-aanbod?
 • Heeft de aanvrager een solide vrijwilligersbestand en hoe borgt u dit?
 • Op welke wijze is de aanvrager goed vindbaar / bereikbaar voor inwoners voor eventuele vragen/opmerkingen/suggesties?

d. Mediakanalen

 • Wordt het media-aanbod via meerdere kanalen verspreid, zo ja welke?
 • lndien maar via één kanaal: op welke manier ziet u een samenwerking mogelijk met een andere partij? Zie ook punt 5 betreffende samenwerkingen.
 • Geef een beschrijving/ uitwerking van het media-aanbod per kanaal?             

e. Samenwerkingen met lokale partners en/of organisaties

 • Met welke (lokale) partners, zoals onderwijs, bibliotheek, culturele organisaties, sportinstellingen werkt aanvrager samen en op welke manier?
 • Werkt de aanvrager samen met andere media-instellingen, zo ja op welke onderdelen? 
 • Zijn er initiatieven t.a.v. het vormen van een streekomroep (in lijn met het rijksbeleid/beleid Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO)?         

f. Professioneel geborgde organisatie

 • Beschrijf op transparante wijze de organisatiestructuur, met duidelijk belegde taken en verantwoordelijkheden (bestuur /PBO /redactie / vrijwilligers).
 • ls de redactionele, alsmede de bestuurlijke onafhankelijkheid geborgd en zo ja hoe?
 • Hoe is de aansturing van medewerkers / vrijwilligers geregeld? En zijn er training/scholingsmogelijkheden voor de medewerkers/vrijwilligers?
 • Hoe geeft aanvrager vorm aan talentontwikkeling voor jongeren, bijvoorbeeld op het gebied van organisatie, productie of techniek?     

g. Een stabiele financiële situatie

 • ls er een sluitende, realistische en onderbouwde meerjarenbegroting voor de komende vijf jaar?
 • Wat is de (evenwichtige) verdeling tussen de inkomsten uit publieke en private middelen?
 • Beschrijving van de processen rondom de budgetcyclus.
 • Hoe is de financiële administratie/boekhouding geregeld en geborgd?

Aanvullende informatie

Aan alle voorgenoemde criteria wordt een gelijke wegingsfactor toegekend. Alle criteria worden individueel beoordeeld op volledigheid, duidelijkheid en haalbaarheid door de leden van de tijdelijke onafhankelijke adviescommissie, waarna op basis van consensus het advies wordt uitgebracht. Ook wordt een tijdelijke onafhankelijke adviescommissie ingesteld, bestaande uit één (burger)lid van elke fractie die zitting wil nemen in deze commissie, met een minimum van drie leden, die aan de hand van de criteria advies uitbrengt aan de gemeenteraad.

Meer informatie over de procedure vindt u op de website van het Commissariaat: www.cvdm.nl/voor-mediamakers/publieke-omroepen/lokale-omroep/(externe link)(externe link).