Wat is het?

U kunt leerlingenvervoer aanvragen voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen reizen door afstand of een beperking. De gemeente vergoedt de vervoerskosten van een leerling tus­sen woonadres en de dichtstbijzijnde, voor de leerling toegankelijke, school van de gewenste richting.

Op basis van het advies van de indicatiesteller, beoordeelt de gemeente óf en voor welke vervoersvoorziening de leerling in aanmerking komt.

De vervoersvoorzieningen

 • kilometervergoeding voor vervoer per fiets (evt. met begeleiding)
 • vergoeding voor openbaar vervoer (evt. met begeleiding)
 • aangepast vervoer

Heeft u aangegeven dat uw kind zelfstandig kan fietsen of zelfstandig kan reizen met het openbaar vervoer, dan zal op basis hiervan het besluit door de gemeente worden genomen en wordt de indicatiesteller niet om advies gevraagd.

Wat moet ik doen?

Aanvragen

U vult het aanvraagformulier voor het schooljaar volledig in en dient het in bij de gemeente. Lees vooraf de toelichting door voordat u start met het aanvraagformulier.

Wordt er leerlingenvervoer aangevraagd voor leerlingen van 16 jaar of ouder? Dan doen de ouders de aanvraag en de leerling vult het toestemmingsformulier in.

Voorwaarden

De aanvraag moet ingediend zijn vóór 15 mei. Uw aanvraag wordt vóór aanvang van het nieuwe schooljaar afgehandeld als u deze vóór 15 mei heeft ingediend. Komt de aanvraag na 15 mei bij ons binnen dan krijgt u binnen 12 weken bericht.

Voor een (speciale) school voor basisonderwijs en speciaal onderwijs

 • Kan uw kind zelfstandig of onder begeleiding met de fiets reizen? De gemeente vergoedt dan de kosten op basis van een kilometervergoeding als de school verder dan 6 kilometer van uw woning ligt.
 • Kan uw kind zelfstandig of onder begeleiding met het openbaar vervoer reizen?De gemeente vergoedt dan de kosten van het openbaar vervoer als de school verder dan 6 kilometer van uw woning ligt.

Voor het voortgezet (speciaal) onderwijs

Kan uw kind niet zelfstandig reizen vanwege een structureel lichamelijk, verstandelijke, zintuiglijke of psychische beperking? De gemeente vergoedt de kosten op basis van kilometervergoeding als uw kind onder begeleiding kan fietsen of de gemeente vergoedt de kosten van open­baar vervoer voor het kind en haar/zijn begeleider.

Aangepast vervoer

In de volgende gevallen kan in aanmerking worden gekomen voor aangepast vervoer:

 • als een geestelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking aangepast vervoer vereist;
 • als de reistijd met openbaar vervoer meer dan anderhalf uur bedraagt en de reistijd met aangepast vervoer met 50 procent of meer teruggebracht kan worden;
 • als openbaar vervoer ontbreekt en de leerling niet met de (brom)fiets kan reizen.

Centrale opstaplocatie

Als uw kind in aanmerking komt voor aangepast vervoer, gaan wij uit van het gebruik van de centrale opstaplocatie. De centrale opstaplocatie is de parkeerplaats aan de Vlielandlaan 12 waar de leerlingen worden opgehaald en afgezet door de taxi’s. Hier is een coördinator aanwezig om het vervoer te overzien. Als ouder bent u verantwoordelijk dat uw kind tijdig aanwezig is op de opstaplocatie.

Alleen bij ernstige medische beperkingen of ernstige benadeling van het gezin, bestaat de mogelijkheid dat uw kind thuis wordt opgehaald en afgezet door de taxi. Dit wordt beoordeeld na het indienen van de aanvraag.

Vervoer naar buitenschoolse opvang (BSO)

 • U kunt voor de leerling vervoer aanvragen van school naar een BSO na schooltijd. De leerling wordt dan niet op de opstapplaats of thuis afgezet, maar op de BSO. Om in aanmerking te komen voor dit vervoer gelden de volgende voorwaarden:
  • De leerling bezoekt een school voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs.
  • De leerling komt in aanmerking voor aangepast vervoer (taxivervoer).
  • Er moet sprake zijn van een erkende BSO (geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang). U kunt geen aanvraag indienen voor vervoer naar een gastouderopvang of oppas. Andere reisbestemmingen zoals locaties voor sport, hobby, begeleiding en behandeling vallen niet onder een BSO.
  • De BSO moet binnen de gemeentegrens liggen.
  • Het vervoer moet aansluiten op de reguliere eindtijd van de school.
  • De leerling bezoekt de BSO op vaste dagen.
  • Er is iemand aanwezig op de BSO die de verantwoordelijkheid draagt zodra de leerling het vervoer verlaat.
  • Ouders blijven verantwoordelijk voor het vervoer terug van de BSO naar het woonadres.

Eigen financiële bijdrage

Wanneer de leerling een (speciale) school voor basisonderwijs bezoekt kan de gemeente een financiële drempel hanteren. Dit betekent

 • U betaalt zelf de kosten van de eerste 6 kilometers. Alleen de kosten die boven het drempelbedrag uitkomen krijgt u vergoed.
 • De gemeente vraagt van u een bijdrage in de kosten naar draagkracht. Dit kan alleen als de afstand tussen de school en uw woning meer dan 20 kilometer is.
 • De gemeente beoordeelt aan de hand van het verzamelinkomen (het belastbaar inkomen) van beide ouder()s) / verzorgeer(s) hoeveel de eigen financiële bijdrage is. Het verzamelinkomen van beide ouder(s) / verzorger(s) vraagt u op bij de belastingdienst.

Hebt u recht op financiële vergoeding?

De gemeente geeft aan hoe u deze kosten kunt declareren.

In de verordening leerlingenvervoer (externe link)staat uitgelegd wanneer u een vergoeding voor leerlingenvervoer krijgt.