Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel heeft vandaag de jaarrekening 2023 en de kadernota 2025 – 2028 aan de gemeenteraad aangeboden. De kadernota is niet sluitend. Dat heeft te maken met kostenverhogingen van jeugdzorg, WMO en onderhoud van openbare ruimte en gebouwen. De uitkering die de gemeente uit het gemeentefonds ontvangt, blijft hierop ver achter. 

 ‘Een gezonde financiële positie is een belangrijke basis om zicht te houden op toekomstige ontwikkelingen in en wensen voor onze gemeenschap. Om voor 2025 en verder een gezonde financiële begroting te krijgen, is het noodzakelijk dat we maatregelen nemen en daarmee ook lastige keuzes maken’, zegt wethouder Financiën Jan Boersma.

‘De prioriteit ligt in deze kadernota bij het in beeld brengen van ombuigingsmogelijkheden. Wij hebben geen middelen opgenomen voor nieuwe plannen. Het tekort zou daardoor nog verder oplopen en wij vinden dat onverantwoord.’  

Besparingen en anders werken

Bij de ombuigingsmogelijkheden kijkt het college naar mogelijke besparingen en wordt onderzocht wat de gemeente op een andere manier kan doen, zodat het minder geld kost.

Het college heeft hiervoor acht uitgangspunten geformuleerd:

  1. Een structureel sluitende begroting vanaf 2025 (voorafgegaan door een niet-sluitende Kadernota)
  2. Het basisniveau van voorzieningen en ondersteuning voor inwoners is op orde
  3. Geen kapitaalvernietiging door al genomen  besluiten ter discussie te stellen
  4. Nieuwe feiten en inzichten kunnen leiden tot heroverweging van eerdere besluitvorming
  5. Meer zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van inwoners
  6. Inwoners die ergens baat bij hebben betalen mee aan de kosten
  7. Organisaties en verenigingen genereren subsidie-inkomsten en cofinanciering daar waar mogelijk
  8. Bij gebiedsontwikkelingen moeten inkomsten gegenereerd worden om maatschappelijke ontwikkelingen mogelijk te maken. 

‘Wij willen graag met de gemeenteraad in gesprek over de voorgestelde uitgangspunten en de maatregelen die we samen moeten nemen voor een gezonde financiële toekomst van onze gemeente. De uitkomsten van de gesprekken werken wij verder uit in de komende begroting’, aldus Boersma.

Jaarrekening en kadernota online

Het college van burgemeester en wethouders heeft de kadernota inmiddels aangeboden aan de gemeenteraad. De raad bespreekt de jaarrekening en kadernota op donderdag 27 juni en woensdag 3 juli 2024.
De raadsvergaderingen zijn live te volgen via https://sonenbreugel.notubiz.nl
De jaarrekening en de kadernota zijn te vinden op https://son-en-breugel.begrotingsapp.nl.