Mobiliteitsvisie

Wij streven naar een veilig, leefbaar en bereikbaar dorp voor iedereen. Helaas is dit nu nog niet altijd en overal het geval. Dit blijkt onder meer uit de bewonersbijeenkomsten en de enquête van afgelopen najaar. Inwoners geven aan hinder te ondervinden van de verkeersdrukte op sommige wegen in het dorp. Daarnaast voelen fietsers en voetgangers zich niet altijd overal veilig. 

De komende jaren groeit de regio nog sterk wat betreft inwoneraantal en werkgelegenheid. Deze groei zorgt ook voor een toename van verplaatsingen. Als we geen maatregelen nemen dan wordt het nog drukker op de wegen in Son en Breugel. Het gevoel van onveiligheid zal blijven bestaan of zelfs toenemen. 

De huidige verkeerssituatie en de toekomstige ontwikkelingen vragen om een nieuwe visie op de wijze hoe we met verkeer in de gemeente om willen gaan. Het college heeft deze nieuwe visie vastgelegd in een gemeentelijke Mobiliteitsvisie. Het college legt de Mobiliteitsvisie ter bespreking en besluitvorming voor aan de gemeenteraad. 

Na de vaststelling door de gemeenteraad vindt een nadere uitwerking plaats in concrete projecten. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de aanleg van fietsvoorzieningen, de aanpak van lokale verkeersknelpunten en projecten op gebied van gedragsbeïnvloeding. Bij de uitwerking in concrete projecten gaan wij ook inwoners en andere belanghebbenden betrekken