Gaat u een nieuwe woning bouwen? Of een ander nieuw bouwwerk, bijvoorbeeld een magazijn bij een winkel, dat onder gevolgklasse 1 valt van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)?

Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig voor het ruimtelijke deel van uw plan en moet u een bouwmelding doen voor het technische deel van uw plan.

Wat is het?

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), kortweg Wet kwaliteitsborging, gaat over  de toetsing aan de bouwtechnische eisen van een bouwwerk. Deze wet geldt nog niet voor alle bouwwerken, maar wordt in fases ingevoerd.

Doel van de Wet kwaliteitsborging

De Wkb heeft als doel de bouwkwaliteit te verbeteren.
De toets vooraf op de bouwplannen wordt vervangen door de toets in de praktijk. Deze toets in de praktijk wordt (in eerste instantie voor bouwwerken in gevolgklasse 1) door onafhankelijke kwaliteitsborgers uitgevoerd. De kwaliteitsborger kijkt van begin tot eind mee. Van het maken van het plan totdat het bouwwerk klaar is. De kwaliteitsborger controleert alle technische regels en kwaliteitseisen.
Daarnaast wordt door de Wkb de aansprakelijkheid van de bouwer vergroot voor bouwfouten.

Juiste vergunningen aanvragen en meldingen doen? Check het stappenplan!

Om ervoor te zorgen dat u voor uw bouwplannen de juiste aanvragen indient adviseren wij onderstaande stappen door te lezen. Ook worden in dit filmpje de stappen uitgelegd.

2 opmerkingen bij het filmpje:

 • In het filmpje wordt nog aangegeven dat de wet in 2023 in werking treedt, maar dit moet 2024 zijn.
 • De Wkb geldt in 2024 alleen voor nieuwbouw (zie ook welke bouwwerken vallen er onder de Wkb). De verbouwing van gebouwen volgt in een later stadium.

Stappenplan

 • Stap 1
  Ga na of u een omgevingsvergunning nodig heeft om te mogen bouwen. Dit doet u via het omgevingsloket.
 • Stap 2
  Ga na onder welke gevolgklasse van de Wkb uw bouwplan valt. Kijk bij "Welke bouwwerken vallen on de Wkb?
 • Stap 3
  Indien u voor uw bouwplan een vergunning nodig heeft, maar er geen sprake is van een nieuw bouwwerk die valt onder gevolgklasse 1 van de van de Wkb, dan moet u alleen een vergunningsaanvraag indienen. Zie ook bouwen of verbouwen
 • Stap 4
  Indien uw voor uw bouwplan een vergunning nodig heeft en het bouwplan valt wel onder de nieuwe bouwwerken van gevolgklasse 1 valt, dan moet u een vergunningsaanvraag (voor de toets aan het omgevingsplan en welstand) EN een bouwmelding (voor de technische toets) indienen. Zie ook bouwen of verbouwen

Wat moet ik doen doen als mijn bouwwerk onder de Wkb valt?

Als uw bouwwerk onder Wkb valt moet u een kwaliteitsborger inschakelen en een bouwmelding (het gaat om verschillende meldingen) doen.

Inschakelen kwaliteitsborger

U moet, voor dat u kunt gaan bouwen, een onafhankelijke kwaliteitsborger inschakelen.

Uw kwaliteitsborger moet vooraf

 • toetsen of uw bouwplan aan de technische regels voldoet;
 • vastleggen welke risico’s er zijn;
 • vastleggen welke maatregelen er moeten worden genomen om ervoor te zorgen dat uw bouwplan uiteindelijk aan de regels voldoet;
 • rekening houden met de lokale omstandigheden.

De kwaliteitsborger moet hiervoor een borgingsplan opstellen. In een borgingsplan geeft de kwaliteitsborger aan wat er moet gebeuren zodat uw bouwplan uiteindelijk aan alle technische bouwregels voldoet. Vervolgens kijkt hij of zij op de bouwplaats mee met de aannemer. Is na afloop van de bouw alles in orde, dan stelt hij of zij een verklaring op.

Een kwaliteitsborger is altijd onafhankelijk. Het is dus niet de bedoeling dat u iemand inzet die een rol speelt bij het bouwplan. Via het Register Kwaliteitsborging vindt u een overzicht van kwaliteitsborgers.

Bouwmelding

Als het borgingsplan en risicobeoordeling door de kwaliteitsborger is opgesteld moet u (of uw architect, aannemer of adviseur) een bouwmelding doen via het omgevingsloket.
NB Zorg ervoor dat u een volledige bouwmelding doet, anders kunnen wij die niet accepteren.

U mag pas gaan bouwen als de vergunning is verleend EN de bouwmelding akkoord is.

Tijdens de bouw

 • Tijdens het bouwen zal de kwaliteitsborger de bouwwerkzaamheden controleren.
 • Uw aannemer moet tijdens de bouw een dossier bijhouden waarmee hij vastlegt wat hij precies bouwt en aantoont dat hij voldoet aan de regels en het borgingsplan.
 • De kwaliteitsborger en de aannemer moeten ervoor zorgen dat eventuele fouten tijdens de bouw worden verholpen.

Gereedmelding

Als uw bouwplan klaar is en aan alle regels voldoet stelt de kwaliteitsborger een verklaring op.

Deze verklaring moet u samen met het dossier van de aannemer (inclusief tekeningen en berekeningen van het bouwwerk, gebruiksfuncties, gebruikte materialen, handleidingen en onderhoudsrichtlijnen voor installaties/apparatuur etc.)  als gereedmelding naar de gemeente sturen.
In het dossier moeten onder andere de volgende stukken zijn opgenomen:

 • tekeningen en berekeningen van het bouwwerk;
 • gebruiksfuncties;  
 • gebruikte materialen;
 • handleidingen en onderhoudsrichtlijnen voor installaties/apparatuur.

NB Zorg ervoor dat de gereedmelding volledig is, anders kunnen wij de melding niet accepteren en kunt u het gebouw niet in gebruik nemen.

Het proces en de verschillende meldingen

 1. Bouwmelding, minimaal 4 weken voor start bouwwerkzaamheden
 2. Start bouw, minimaal 2 werkdagen voor de start van de bouwwerkzaamheden
 3. Gereedmelding, minimaal 2 weken voor het in gebruik nemen van het bouwwerk
 4. Einde bouw, op de eerste werkdag nadat alle bouwwerkzaamheden klaar zijn.

Al deze meldingen doet u bij het Omgevingsloket

 1. Voor de bouwmelding moet u een onafhankelijke kwaliteitsborger  inschakelen. De kwaliteitsborger maakt een borgingsplan, waarin hij de risicobeoordeling en controlemaatregelen vastlegt. Met dit borgingsplan doet u of uw gemachtigde de bouwmelding. U moet dan ook aangeven welke kwaliteitsborger u heeft en met welk instrument deze werkt. Deze bouwmelding moet u doen uiterlijk 4 weken voordat u wilt gaan bouwen.
 2. Als de vergunning verleend is EN de bouwmelding geaccepteerd is, mag u gaan bouwen. Meld de start bouw minimaal 2 werkdagen voor de start van de bouwwerkzaamheden.
  Tijdens de bouw zal de kwaliteitsborger de bouwwerkzaamheden controleren.
  Uw aannemer moet tijdens de bouw een dossier bijhouden. Hierin legt hij vast wat hij precies bouwt. De kwaliteitsborger en de aannemer moeten ervoor zorgen dat eventuele fouten tijdens de bouw worden herstelt.
 3. Voordat u het bouwwerk in gebruik gaat nemen moet u een gereedmelding doen. Het dossier van de aannemer moet u dan samen met de verklaring van de kwaliteitsborger bij de gereedmelding indienen. Deze gereedmelding moet u doen uiterlijk 2 weken voordat u het bouwwerk in gebruik wilt nemen.
 4. Zijn alle bouwwerkzaamheden klaar? Meld het einde van de bouwwerkzaamheden uiterlijk op de eerste werkdag na gereed komen van de bouw.

  Welke bouwwerken vallen onder de Wkb?

  Bouwwerken zijn ingedeeld in gevolgklassen. Hoe groter de gevolgen zijn als er iets misgaat met het bouwwerk, hoe hoger de gevolgklasse. De Wkb gaat op 1 januari 2024 in voor nieuwe bouwwerken in gevolgklasse 1. Hieronder vallen de volgende bouwwerken:

  • op de grond gebouwde woningen inclusief o.a. garage en kantoor, appartementen, zorgwoningen en woningen voor kamerverhuur vallen niet onder gevolgklasse 1;
  • woonboten en andere drijvende woningen;
  • op de grond gebouwde vakantiehuisjes of andere vakantieverblijven;
  • bouwwerken van maximaal 2 bouwlagen met een industriefunctie. Bijvoorbeeld opslaghallen, veestallen, productiehallen, magazijnen, kassen en werkplaatsen, inclusief kantoor en kantine.
   Kantoorgebouwen en winkelpanden vallen niet onder gevolgklasse 1;
  • bouwwerken van maximaal 2 bouwlagen met een industriefunctie die bij een andere gebruiksfunctie worden gebouwd. Bijvoorbeeld een magazijn bij een winkel. Het magazijn valt onder gevolgklasse 1 maar de winkel niet;
  • bruggen voor langzaam verkeer tot maximaal 20 meter overspanning. Bijvoorbeeld kleine bruggen voor fietsers, voetgangers, rolstoelgangers en bromfietsen;
  • andere bouwwerken die geen gebouw zijn, tot maximaal 20 meter hoog. Bijvoorbeeld kleine zendmasten, antennes en keermuren. Waterkerende constructies vallen niet onder gevolgklasse 1.

  De bouwwerken die niet onder gevolgklasse 1 vallen en zijn uitgesloten voor de Wkb. 

  Lokale omstandigheden

  Bij het bouwen onder kwaliteitsborging dienen specifieke lokale omstandigheden of risico's worden meegenomen als uitgangspunt voor de risicobeoordeling en het borgingsplan. 

  De specifieke lokale omstandigheden voor de gemeente Son en Breugel zijn opgenomen in het Omgevingsplan. Dit omgevingsplan bestaat nu nog uit de bestaande bestemmingsplannen, verordeningen en overig beleid.