Wat is het?

De minimaregelingen zijn er om mee te kunnen doen aan activiteiten in het algemeen. Bijvoorbeeld voor een lidmaatschap van een (sport)vereniging. Als u extra kosten heeft die noodzakelijk zijn, kunt u bijzondere bijstand aanvragen.

Of u in aanmerking komt voor de minimaregelingen is afhankelijk van uw inkomen, gezinssituatie en vermogen.

Mogelijk komt u dan ook in aanmerking voor een kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente 0499-491491.

Wat moet ik doen?

De gemeente Son en Breugel heeft de volgende minimaregelingen:

Collectieve zorgverzekering

De gemeente heeft bij zorgverzekeraar VGZ een Collectieve Zorgverzekering afgesloten. Veel uitkeringsgerechtigden hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om via deze regeling een zorgverzekering met aanvullende verzekering af te sluiten. Het afsluiten van deze verzekering is niet verplicht. Om de collectieve zorgverzekering van de gemeente nog iets aantrekkelijker voor u te maken, wordt een deel van de premie door de gemeente betaald.

Meer informatie: www.gezondverzekerd.nl(externe link).

Schuldhulpverlening

Als u door problemen of onvoorziene omstandigheden niet meer aan uw financiële verplichtingen kunt voldoen en u vindt daar op eigen kracht geen oplossing voor, dan hebt u problematische schulden. Voor die problemen kan schuldhulpverlening een oplossing zijn. De gemeente kan u doorverwijzen naar organisaties die u helpen schuldenvrij te raken. U moet zich wel realiseren dat het vinden van een oplossing vooral afhankelijk is van uw eigen inzet. Ook als u wordt begeleid bij het oplossen van uw schulden blijft de aflossing van schulden uw eigen verantwoordelijkheid.

Bijzondere bijstand

Soms brengen bijzondere omstandigheden bijzondere kosten met zich mee. Voor die gevallen is bijzondere bijstand bedoeld. Het kan hierbij gaan om éénmalige kosten of om kosten die maandelijks terugkomen. U kunt dan denken aan extra, noodzakelijke kosten die u bijvoorbeeld moet maken door ziekte, een handicap of om sociale redenen.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Onder bepaalde voorwaarden komt u in aanmerking voor volledige of gedeeltelijke kwijtschelding van de onroerende zaakbelasting (gebruikersgedeelte), rioolrecht en de afvalstoffenheffing.

Individuele Inkomenstoeslag

De individuele inkomenstoeslag is er voor mensen die langdurig een laag inkomen hebben en geen uitzicht hebben op inkomensverbetering.

Individuele studietoeslag

Voor iedereen is een diploma een goede toegang tot de arbeidsmarkt. Voor mensen met een arbeidshandicap geldt dit misschien wel nog sterker. Om deze groep studenten te stimuleren om een diploma te halen, is er de regeling studietoeslag.

Gemeentelijk Sociaal Fonds

Uit het gemeentelijk sociaal fonds kunt u een vergoeding ontvangen voor de kosten van een internetabonnement. Ieder huishouden dat op of rond bijstandsniveau leeft, kan in aanmerking komen voor een vergoeding in de kosten van een internetabonnement.

Wanneer komt u in aanmerking?

De aanvullende inkomensondersteuningen zijn bedoeld voor mensen met een laag inkomen. Per regeling worden andere voorwaarden gesteld en kan uw inkomens – en vermogensgrens anders zijn. De bijstandsnorm is niet voor iedereen hetzelfde. De hoogte hangt af van uw leeftijd en gezinssituatie.

Hoe werkt het?

Voorwaarden:

  • U bent 18 jaar of ouder.
  • Uw inkomen bedraagt niet meer dan 120% van de geldende bijstandsnorm. Voor het inkomen wat meer bedraagt wordt een draagkrachtpercentage van 35% toegepast.
  • Uw eigen vermogen is niet hoger dan de vermogensgrens. Voor een alleenstaande is de grens € 6.505,00- en voor alleenstaande ouders en echtparen € 13.010,00,- (jaar 2022).